• Možná jste se v důsledku situace na Moravě po ničivém tornádu rozhodli obyvatelům nějakým způsobem pomoci. Je vytvořeno několik nadačních sbírek, kde je možné přispět finančním obnosem a většina těchto nadací je následně ochotna vystavit potvrzení o poskytnutém daru. Řada firem a podnikatelům momentálně pomáhá i formou nepeněžních darů - ať už jde o práci, zapůjčení lidí či automobilů, darování materiálu, vybavení apod.

    Podle zákona o daních z příjmů, §24, odst. 2, písm. zp), náklady vynaložené v nepeněžní formě jako pomoc v souvislosti s odstraňováním následků živelních pohrom, jsou náklady daňově uznatelnými (není tedy nutno je uplatňovat nedaňově a poté odečítat jako dar od základu daně).

    U hmotných darů je však nutné nezapomenout na odvod, resp. vrácení uplatněného odpočtu DPH při nákupu.

    Zdroj: https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/danove-ulevy-zivelni-pohroma/vybrana-ustanoveni-zakona-o-danich-z-prijmu