• S účinností od 1. ledna 2021 vstoupila v platnost rozsáhlá novela daňového řádu. Níže Vám přinášíme několik změn, které považujeme za důležité, abyste znali:

  Portál MOJE Daně

  Má se jednat o portál pro moderní a jednodušší online komunikaci s finančním úřadem., přes který bude možné podávat přiznání. Jeho spuštění se však stále posouvá.

  Spolu s tímto portálem by měla vzniknout i nová daňová informační schránka. Do této schránky by měl být umožněn i jednodušší přístup pouhým přihlášením se přes datové schránky (nebude tedy již nutné podávat žádost o zpřístupnění na FÚ) a těšíme se, že budeme tento přístup využívat při řešení případných nedoplatků a přeplatků na Vašich daních.

  Zálohy na daňový odpočet

  Cílem je umožnit vyplatit dílčí část nadměrného odpočtu za situace, kdy je nadměrný odpočet prověřován. Tento institut umožní dřívější vrácení části nadměrných odpočtů na DPH v jeho nezpochybněné části (pokud činí přes 50000 Kč) a nevrácena zůstane jen část, kterou správce daně bude dále prověřovat. Lhůta pro vracení daňových odpočtů zůstává stejná 30 dní.

  Daňové kontroly

  V oblasti kontrolních postupů došlo k zásadní úpravě vztahující se k zahájení a ukončení daňové kontroly. Bude možné zahájit a ukončit daňovou kontrolu i bez nutnosti osobního setkání daňového subjektu či jeho zástupce s úředními osobami správce daně.

  Výše úroků a zkrácení liberační doby

  Novelou daňového řádu dochází ke zkrácení liberační doby - doposud se úrok z prodlení počítal za každý den prodlení, počínaje pátým pracovním dnem následujícím po dni splatnosti. Po novele úrok z prodlení vzniká od čtvrtého dne, tzn. že daň musí být uhrazena nejpozději do 3 dnů od termínu splatnosti. Výše úroku z prodlení již bude odpovídat výši stanovené podle občanského zákoníku, tedy repo sazba + 8% (doposud činil úrok z prodlení repo sazba + 14%). Úrok se nepředepíše a nevzniká povinnost jej uhradit, nepřesáhne-li v úhrnu u jednoho druhu daně u jednoho správce daně za jedno zdaňovací období nebo za jeden kalendářní rok u jednorázových daní částku 1 000 Kč.

  Termín pro podání přiznání k dani z příjmů

  Dochází také k mírný úpravám týkající se termínu pro podání přiznání k dani z příjmů. I nadále zůstává zákonný termín nejpozději do 3 měsíců p uplynutí zdaňovacího období, tedy do 1.4. Tuto lhůtu je možné prodloužit při splnění následujících podmínek na:

  • 4 měsíce, pokud daňové přiznání bylo podáno elektronicky (tedy do 1.5.)
  • 6 měsíců, pokud má daňový subjekt zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem nebo daňové přiznání podá daňový poradce (tedy do 1.7.)

  Dle stávajících výkladů upozorňujeme, že pokud budeme Vám přiznání podávat v řádném termínu z titulu vratky přeplatku na dani, budeme muset stihnout podat přiznání do 1.4.2021, aby Vám vratka přišla do 1.5.2021. Pokud bychom my – daňoví poradci přiznání podali po 1.4.2021, vratka Vám přijde až ve lhůtě do 30-ti dnů, která počne běžet od 1.7.2021.

  Zdroj: www.mfcr.cz, záznamy ze školení