• K 1. lednu 2021 vstoupila v účinnost rozsáhlá novela zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (tzv. zákon o obchodních korporacích). K novelizaci dochází především z důvodu, že je jmenovaný zákon účinný již od roku 2014 a za uplynulých 6 let se objevilo množství výkladových nejasností a legislativních mezer. Níže uvádíme několik ustanovení, které považujeme za důležité, abyste o nich věděli.

  Přizpůsobení se novým ustanovením

  Důležitou informací je, že obchodní korporace a družstva budou muset případné úpravy zakladatelských právních jednání a společenských smluv uvést v soulad s povinnými ustanoveními zákona do jednoho roku od účinnosti novely, tj. do 1.1.2022. Revize a povinné změny společenských smluv či stanov se ovšem budou týkat hlavně monistických akciových společností, nikoliv s.r.o. či dualistických akciových společností. Ve lhůtě šesti měsíců od účinnosti musí taktéž být proveden zápis skutečnosti, jež se dosud nezapisovala a nově ano a založit nové listiny do sbírky u příslušného rejstříkového soudu.

  Možnost schvalovat výplaty podílů na zisku
  až do 31.12.

  Rozdělit zisk a jiné vlastní zdroje, které je možno vyplatit, je možné schvalovat po celé účetní období, tedy ne pouze na základě usnesení valné hromady schvalující účetní závěrku. Je možné až do 31.12. takto rozhodnout i na mimořádných valných hromadách. Toto je ustanovení pro posílení právní jistoty na základě judikatury. Bohužel v obdobích od 1.1. do data valné hromady schvalující účetní závěrku bude možné rozhodovat pouze o případných výplatách záloh na podíly na zisku. Pouze připomínáme, že statutární orgán má zodpovědnost za splnění podmínek pro výplatu podílů na zisku a záloh na podíly na zisku z titulu testu bilančního a insolvenčního a na základě nich může zastavit i valnou hromadou již schválenou výplatu. V případě potřeby můžeme poskytnout bližší informace.

  Právo na doprovod

  Společník může na valnou hromadu přijít i s další osobou, například si přivést odborníka, což dříve judikatura nepřipouštěla, společník nemohl přijít osobně, když tam chtěl mít jinou osobu – ta ho musela zastupovat. Novela toto mění a je možné přímo ze zákona, aby si společník přivedl jednu osobu a je jedno, zda advokáta či bodyguarda, pokud to společenská smlouva nevylučuje např. úpravou: „Doprovod jedině se souhlasem valné hromady“, nebo třeba „Doprovod může být pouze osoba, která má profesní mlčenlivost“. Když to nebude ve společenské smlouvě, může být doprovodem kdokoliv, třeba i novinář. Účinnost tohoto ustanovení je odložena o dva roky právě kvůli tomu, aby se mohly případná omezení promítnout do společenských smluv. Jen u s.r.o. platí, že mohou být na valné hromadě probírány citlivé údaje – obchodní tajemství a doprovod musí prokázat, že je vázán stejnou mlčenlivostí, jako kdyby přišel společník sám. Když zástupce podléhá profesní mlčenlivosti ze zákona (advokát, daňový poradce, auditor,…), stačí, aby prokázal, že je příslušníkem té profese a podléhá tedy mlčenlivosti.

  Zákaz darů a bezúročných zápůjček společníkům

  Tímto zákonem je vyloučena možnost poskytování darů a bezúročných zápůjček společníkům a osobám jemu blízkým. V podstatě společník nesmí dostat nic zdarma, kromě repré…

  Jednodušší založení tzv. nízkokapitálových společností

  Současné znění zákona stanovuje, že společník kapitálové společnosti (tedy s.r.o. a a.s.) musí splatit peněžitý vklad na zvláštní účet u banky nebo spořitelního či úvěrového družstva zřízeného správcem vklad. Háčkem je, že tento účet musí být zřízen vždy, tedy i v případě, kdy je zakládána tzv. nízkokapitálová společnost (nap. jakékoliv s.r.o. s vkladem ve výši 1,- Kč). S novelou je zakládání speciálním účtů u společnosti s takto nízkým vkladem konec. Novela sice neruší povinnost splatit vklad na zvláštní účet, zavádí ale výjimku v případě vkladu do základního kapitálu obchodní korporace do výše 20.000,- Kč. Vklad do této výše je možné splatit i jiným způsobem, např. přímo v hotovosti do rukou správce vkladu.

  Jednodušší výmaz údajů ze stanov či společenské smlouvy

  Již nyní je možné vypustit určité údaje ze stanov či společenské smlouvy, pokud jsou potřebné pouze při založení společnosti. Aby bylo možné předmětné dokumenty změnit, je nutný souhlas valné hromady či souhlas všech společníků. Novela zákona výslovně stanoví, že vypuštění některých údajů, které při založení společenská smlouva obsahuje (údaje dle §146, odst. 2 ZOK) není změnou společenské smlouvy. Dále zákon stanoví, že se toto vypuštění může svěřit do působnosti jednatele společnosti.

  Nutné schválení smlouvy o výkonu funkce

  Smlouvy o výkonu funkce upravuje vztah mezi obchodní korporací a členem jejího orgánu. V současnosti platí, že pokud není smlouva o výkonu funkce schválena, tak je relativně neplatná. Toto pravidlo ale není stanoveno zákonem. S účinností této novely nastává radikální změna. Pokud nebude smlouva o výkonu funkce schválena, nenabude vůbec účinnosti.

  Možné rušení „mrtvé“ obchodní korporace

  Touto novelou dochází i k úpravě zákona o veřejných rejstřících. Tato změna cílí na snížení počtu „mrtvých“ obchodních společností. Jedná se o společnosti, které mají, např. pouze virtuální sídlo, žádné zaměstnance, neukládají do sbírky listin povinné dokumenty a většinou působí pouze jako „bílí koně“ např. v daňových podvodech. Pokud obchodní korporace nepředloží účetní závěrku za dvě po sobě následující období a to ani po výzvě soudu a po uplynutí dodatečné lhůty, bude možné obchodní korporaci zrušit.

  Valné hromady per-rollam

  Je možné, aby valné hromady proběhly per-rollam, kde se vyžaduje notářský zápis. Nejprve notář pořídí opis návrhu k rozhodnutí s tím, že ověří obsahové náležitosti. Následně jednatel pořídí kopie tohoto zápisu a rozešle je společníkům s prosbou, aby mu sdělili, zda souhlasí. Poté jednatel zamíří znovu k notáři, aby rozhodl o výsledku návrhu. Notář sepíše o rozhodování per-rollam notářský zápis a vyjádří se k proceduře. Oba tyto notářské zápisy budou činit jeden celek.

  Zdroj: záznamy ze školení a www.sedlakovalegal.cz