• Dne 23.6.2021 byla ve sbírce listin s účinností od 1.7.2021 zveřejněna novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Dochází zde k vložení Hlavy VII, která se bude zabývat příspěvkem v době částečné práce, tzv. kurzarbeitem. Tento příspěvek se bude zaměstnavatelům poskytovat za účelem udržení úrovně zaměstnanosti při splnění stanovených podmínek a doba poskytování příspěvku bude činit max. 12 měsíců a poskytuje se na zaměstnance, jejichž pracovní poměr ke dni podání oznámení trvá alespoň 3 měsíce. Zaměstnavatel bude zároveň povinen písemně informovat zaměstnance o tom, že nastala překážka v práci na straně zaměstnavatele, na základě které bude zaměstnavateli poskytován příspěvek v době částečné práce.

  Poskytování příspěvku bude stanovené na základě nařízení vlády v případě, že je závažným způsobem ohrožena ekonomika ČR nebo její odvětví z hospodářských důvodů z důvodu vzniku živelní události, epidemie, kybernetického útoku nebo jiné mimořádné situace, která je zásahem vyšší moci.

  Příspěvek se poskytne za celý kalendářní měsíc, ve kterém jeho zaměstnanci nemohou konat práci z důvodu některé z překážek v práci, která u zaměstnavatele nastala v přímé souvislosti s některým z důvodů, pro který bylo vydáno nařízení vlády, pokud zaměstnavatel:

  1. těmto zaměstnancům vyplatí náhradu mzdy ve výši nejméně 80% jejich průměrného výdělku
  2. nepřiděluje zaměstnancům práci v rozsahu nejméně 20% a nejvíce 80% jejich týdenní pracovní doby.

  Maximální výše příspěvku v době částečné práce činí měsíčně 1,5násobek průměrné mzdy za 1. - 3. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího, kterou vyhlašuje ministerstvo na základě údajů ČSÚ.

  Tento příspěvek bude poskytovat Úřad práce na základě písemného oznámení zaměstnavatele podaného elektronicky. Oznámení musí obsahovat následující údaje:

  1. identifikační údaje
  2. místo a předmět podnikání a místo a předmět činnosti zaměstnavatele
  3. počet zaměstnanců
  4. důvod poskytnutí příspěvku v době částečné práce vč. závazných ukazatelů
  5. předpokládané období čerpání příspěvku
  6. předpokládaný počet zaměstnanců, na které má být příspěvek poskytnut
  7. prohlášení zaměstnavatele, že:
   1. se zaměstnancem, na něhož bude příspěvek poskytován, nerozváže pracovní poměr z důvodů uvedených v §52, písm. a) až c) zákoníku práce a to po dobu, za kterou je tento příspěvek poskytován
   2. na základě dohody uzavřené s úřadem práce umožní zaměstnancům, na které bude příspěvek poskytnut účastnit se aktivit zabezpečovaných, zprostředkovávaných nebo doporučených úřadem práce jeho zájemcům o zaměstnání
   3. v období poskytování příspěvku nebude na stejný účel čerpat jiné prostředky
   4. v kalendářním měsíci předcházejícím nabytí účinnosti nařízení vlády nevyplatil členům, společníkům, akcionářům apod. mimořádné podíly na zisku, ani mezi ně jinak nerozdělil vlastní zdroje a ani jim neposkytl mimořádné plnění

  Pro uplatnění nároku na výplatu je pak zaměstnavatel za příslušný kalendářní měsíc povinen Úřadu práce předložit měsíční přehled nákladů na náhrady mezd zaměstnancům s uvedením:

  1. identifikačních údajů všech zaměstnancům, na které má být příspěvek poskytnut
  2. dne vzniku pracovního poměru a délku týdenní pracovní doby jednotlivých zaměstnanců, vč. informace, že se jedná o pracovní poměr trvající na dobu určitou či neurčitou a dobu jeho trvání
  3. výše příspěvku v době částečné práce u jednotlivých zaměstnanců
  4. počtu rozvržených hodin jednotlivých zaměstnanců
  5. poetu hodin trvání překážky v práci u jednotlivých zaměstnanců
  6. evidence odpracované doby jednotlivých zaměstnanců
  7. výše průměrného výdělku u jednotlivých zaměstnanců

  Tento přehled bude předkládán nejpozději do 20. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za který se příspěvek poskytuje.

  Zdroj: ustanovení zákona č. 248/2021 Sb.