• Podle §38v zákona o daních z příjmů je fyzická osoba povinna oznámit správci daně přijetí osvobozeného příjmu převyšujícího 5 milionů Kč. Nejčastěji se v praxi jedná o převody nemovitostí - dary nebo dědictví (prodej nemovitostí má výjimku a oznamovat se nemusí). Dar např. v rámci úzké rodiny je osvobozen od daně, nicméně v částce nad 5 milionů Kč musí jeho přijetí obdarovaný oznámit finančnímu úřadu a to ve lhůtě pro podání daňového přiznání za období, ve kterém k příjmu došlo.

    Za neoznámení takového osvobozeného příjmu jsou v § 38w naprosto nehorázné sankce. Pokud finanční úřad pošle výzvu k oznámení, tedy poplatník neoznámil včas a správce ho vyzve, pokuta činí 10 % z neoznámené částky. Minimální výše pokuty tedy činí 500 tis. Kč.

    Ve finančním zpravodaji č. 16/2020 vydaném dne 9. března je upraveno také prominutí pokuty za pozdní oznámení. Poplatník, který podává přiznání v základní tříměsíční lhůtě, může bez pokuty podat oznámení až do 3.5.2021 a ten, kdo podává elektronicky ve čtyřměsíční lhůtě, může oznámit osvobozený příjem bez pokuty až do 1.6.2021. Nabízí se ale otázka, jak je to s oznámením osvobozeného příjmu u člověka, který daňové přiznání nepodává za rok 2020 vůbec. Oznámení osvobozeného příjmu se totiž týká i zaměstnanců, kterým zaměstnavatel zpracovává roční zúčtování nebo např. důchodců, kteří mají pouze osvobozené příjmy. Ve finančním zpravodaji je při promíjení odkazováno na osoby podávající daňové přiznání, z tohoto důvodu raději doporučujeme osobám, které povinnost podat přiznání nemají, aby oznámení osvobozeného příjmu podali v řádné lhůtě, tj. do 1.4.2021.

    Zdroj: www.mfcr.cz