• Pro zmírnění dopadů inflace na rodiny s dětmi byl vládou navržen a oběma komorami parlamentu již schválen příspěvek na dítě ve výši 5.000 Kč a čeká se již jen na podpis prezidentova. Na příspěvek budou mít nárok rodiče, se kterými dítě ke dni podání žádosti žije a kteří měli v roce 2021 příjmy do 1 milionu Kč hrubého. Zpravidla dítě musí být ve věku do 18 let (nesmí ho dosáhnout dříve než 2. srpna 2022) a musí mít trvalý pobyt a bydliště v ČR. Kromě biologických a adoptivních rodičů mají na příspěvek nárok i pěstouni, vdovci a také o druhy či družky rodiče či pěstouna (zde musí navíc platit podmínka, že spolu žijí alespoň po dobu 3 měsíců bezprostředně předcházejících dni podání žádosti). Příspěvek se bude vyplácet i na děti, které se narodí v době od 1. srpna 2022 do 31. prosince 2022.

  Do rozhodné hranice příjmů jsou zahrnovány příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob a nejsou od této daně osvobozeny:

  • příjmy ze závislé činnosti podle zákona o daních z příjmů, pokud byly v roce 2021 zaúčtovány
  • příjmy ze samostatné činnosti v rozsahu odpovídajícím dílčímu základu daně z příjmů ze samostatné činnosti rodiče v roce 2021
  • příjmy z nájmu, pokud byly v roce 2021 vyplaceny
  • ostatní příjmy s výjimkou výher v hazardních hrách a výher z reklamních soutěží a slosování, cen z veřejných soutěží, ze sportovních soutěží apod.

  Dále se budou do příjmů počítat:

  • dávky nemocenského pojištění a důchodového pojištění
  • podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci
  • příjmy ze zahraničí obdobném příjmům uvedených výše
  • náhradní výživné pro nezaopatřené dítě
  • rodičovský příspěvek a opakující se zaopatřovací příspěvek
  • mzdové nároky při platební neschopnosti zaměstnavatele

  Příjmy nebude nutné dokládat, v žádosti se jen podepíše čestné prohlášení, že jsou podmínky příjmů splněny. Krajská pobočka úřadu práce a ministerstvo budou oprávněny vyžádat si od České správy sociálního zabezpečení a ministerstva financí údaje o výši příjmů, které jsou uvedenými institucemi evidovány. Automaticky příspěvek dostanou rodiny, které pobírají přídavek na dítě.

  Jak se bude žádost podávat a odkdy dokdy?

  Žádost půjde podat v elektronické nebo listinné podobě. Žádost bude možné podat prostřednictvím elektronické aplikace nebo prostřednictvím konkrétního kontaktního místa CzechPOINT. Od října by pak mělo být možné podat žádost i na poště. Na podání žádosti budou mít rodiče jeden rok.

  Zdroj: www.penize.cz