• Vlivem trvající koronavirové epidemie bylo dne 25. října na jednání vlády rozhodnuto o prodloužení programu Antivirus v režimu A, který se vztahuje na případy, kdy je zaměstnancům nařízena karanténa nebo izolace.

    Výše příspěvku činí 80% z vyplacené náhrady mzdy a z ní provedených odvodů, kterou zaměstnavatel zaměstnanci vyplatil za dobu trvání překážek v práci. Zaměstnavatel tedy ve vyúčtování uvede výši vyplacené náhrady a tu část zákonných odvodů, která odpovídá výši vyplacené náhrady. Maximální měsíční výše příspěvku na jednoho zaměstnance činí 39.000,- Kč.

    Zdroj: www.mpsv.cz