• Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejňuje výzvu k podávání žádostí o podporu v programu COVID 2021. Tento program by měl navazovat na program COVID - Gastro - Uzavřené provozovny. Podpora je poskytována na zaměstnance ve výši 500,- Kč na den a to za období od 11. ledna do 31. března. Podporu z tohoto programu LZE kombinovat s programem Antivirus, naopak NELZE jí kombinovat s podporou paralelního programu COVID - Nepokryté náklady (informace k tomuto programu uvádíme níže) a ani s novým kompenzačním bonusem za únor a březen 2021.

  Podpora je poskytována na náklady na provoz a udržení podnikatelské činnosti, jako jsou osobní náklady, náklady na materiál a služby, odpisy, daně a poplatky, splátky úvěru, režijní náklady apod. Uznatelné náklady do tohoto programu jsou od února 2020 do 31. března 2021.

  Oprávněným žadatelem v rámci tohoto programu je:

  • fyzická osoba nebo právnická osoba
  • vykonává podnikatelskou činnost
  • v důsledku pandemie mu v rámci jeho podnikatelské činnosti poklesly tržby za srovnávané období oproti srovnávacímu období alespoň o 50%. Tržbami se pro účely tohoto výpočtu rozumí výnosy z vlastních výkonů a zboží. Srovnávané období je období 1. ledna 2021 až 31. března 2021. Jako srovnávací období si žadatel zvolí období 1. ledna 2019 až 31. března 2019 nebo 1. ledna 2020 až 31. března 2020.
  • alespoň jednoho zaměstnance vyjádřeného jako ekvivalent plných pracovních úvazků

  Žádosti bude možné podávat od 12. dubna 2021 od 9 hodin do 31. května 2021 do 16 hodin prostřednictvím informačního systému přístupného z portálu AIS MPO: https://aisportal.mpo.cz/AISPortal/default

  Níže přikládáme také odkaz na stránky MPO, kde naleznete bližší informace a celé znění výzvy včetně jejích dodatků: https://www.mpo.cz/covid-2021