• Tento program by spolu s programem COVID - 2021, programem Antivirus a kompenzačním bonusem měli nahradit ostatní programy. Jedná se o plošně zaměřený záchytný program pro firmy bez ohledu na konkrétní sektor, formu vlastnictví či počet zaměstnanců. Tento program je možné kombinovat POUZE s programem Antivirus.

  Jaké podmínky je třeba splnit, aby byla podpora přiznána?

  Žadatel musí prokázat, že mu poklesl obrat minimálně o 50%. Jako srovnávací období si žadatel zvolí období od 1. ledna 2019 do 31. března 2019 nebo od 1. ledna 2020 do 31. března 2020.

  Výše podpory činí 60% nepokrytých nákladů za rozhodné období, max. výše podpory činí 40 milionů Kč pro jednoho žadatele.

  Co je třeba doložit?

  • upravený výkaz zisku a ztráty za rozhodné období sestavený podle požadavků a kritérií uvedených v příloze 2 výzvy
  • výkaz o poklesu obratu v rozhodném období oproti srovnatelnému období sestavený podle požadavků a kritérií uvedených v příloze 2 výzvy
  • přehled veškerých dotací a prostředků, které žadatel získal, nebo o které požádal a není o nich ke dni podání žádosti rozhodnuto, za rozhodné období nebo jeho část v podpůrných programech notifikovaných v rámci odstavce 3.1 dočasného rámce a prostředky z programů Antivirus A, B a A Plus či dalších dotací na způsobilé výdaje, sestavený podle požadavků a kritérií uvedených v příloze 2 výzvy
  • čestné prohlášení příjemce podpory

  Žádosti bude možné podávat od 19. dubna 2021 od 9 hodin do 19. července 2021 prostřednictvím portálu AIS MPO.

  Níže přikládám také odkaz na kompletní výzvu zveřejněnou na stránkách MPO: https://www.mpo.cz/assets/cz/rozcestnik/informace-o-koronavirus/2021/4/Vyzva-COVID-NepokryteNaklady.pdf