• Ve finančním zpravodaji č. 34/2021 ze dne 20. října 2021 došlo k prominutí DPH na dodání elektřiny nebo plynu, u něhož vznikla povinnost přiznat daň (tedy došlo k uskutečnění plnění či přijetí úplaty) v období od 1. listopadu do 31. prosince 2021.

  Jaká bude tedy reálná aplikace tohoto prominutí?

  U vyúčtování s datem uskutečnění zdanitelného plnění (typicky odečty elektroměrů a plynoměrů) v období od 1. listopadu do 31. prosince je na případný doplatek DPH prominuta (zákon ani samotné rozhodnutí neukládá plátcům povinnost z titulu prominutí provést povinný odpočet k 1. listopadu nebo k 31. prosinci). U záloh přijatých v období od 1. listopadu do 31. prosince je DPH prominuta (zákon ani rozhodnutí neukládá dodavatelům nebo jejich zákazníkům povinnost měnit výši samotných záloh, rovněž tak povinnost vrátit část zaplacené zálohy odpovídající výši prominutí daně není upraveno zákonem nebo rozhodnutím, neboť je to soukromoprávní záležitost).

  V případě dodání elektřiny nebo plynu je plátce povinen vystavit daňový doklad bez uvedení sazby a výše daně (případně s uvedením sazby daně 0% a výše daně 0).

  Tento postup nelze uplatnit u daňových dokladů vystavených před 1. listopadem, u kterých je daň na dokladu uvedena (platební kalendáře). Daňové doklady zůstávají nadále mimo rozhodné období platné. Pro rozhodné období budou považovány za předpis k úhradě, přičemž nelze uplatnit nárok na odpočet. Současně je povinnost na přijaté úplaty v rozhodném období prominutí aplikovat a zahrnout je v plné výši do základu daně. Dochází tedy ke komplikaci především pro subjekty, kteří jsou plátci DPH, jež si nebudou moci ze zaplacených záloh ve výše uvedeném období uplatnit odpočet DPH.

  Plátce, který je subjektem, jež dodává elektřinu a plyn, bude dotčená plnění v rozhodném období uvádět na řádku 26 daňového přiznání a to v hodnotě základu daně. V kontrolním hlášení se údaje o dodáních, u kterých dojde k prominutí daně, neuvádí a to ani v případech režimu přenesení daňové povinnosti.

  Na webových stránkách finanční správy je zveřejněna rozsáhlá informace k tomuto rozhodnutí, kde jsou uvedeny i příklady praktické aplikace: https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/D%20-%20Seznam%20dan%c3%ad/70709-INFORMACE_GFR_k_vyuctovani_elektri.pdf