• Vzhledem k současné prodlevě v legislativním procesu novely zákona DPH měl by daňový subjekt od 1. července 2021 postupovat při aplikaci DPH v rámci zásilkového prodeje malospotřebitelům ve smyslu ustálené judikatury Soudního dvora EU, tj. uplatní se přímý účinek dané směrnice.

    Daňový subjekt, který je registrován ve zvláštním režimu jednoho správního místa, vykazuje veškerá plnění, ze kterých v tomto režimu odvádí daň, na řádku 26 daňového přiznání k DPH, a to a do nabytí účinnosti novely zákona. Ode dne nabytí účinnosti novely budou tato plnění (v souladu s připravovanou změnou vzoru daňového přiznání k DPH v příloze č. 1 k vyhlášce č. 457/202 Sb.) vykazována v přiznání k DPH na řádku 24.

    Zdroj: https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/Informace_novela_ZDPH_2021_primy_ucinek.pdf