• Vzhledem k tomu, že dne 17.12.2020 byl ve sbírce zákonů zveřejněn zákon č. 540/2020 Sb., kterým se zavádí institut paušální daně, přinášíme Vám několik informací vztahující se k této možnosti.

  Nejdéle do 10.1.2021 musíte na finanční úřad oznámit svůj vstup do paušálního režimu. Jinak si nebudete moci paušální daň v roce 2021 uplatnit.

  Tato možnost přináší živnostníkům zjednodušení odvodových povinností, snížení administrativní náročnosti a finanční úsporu. Poskytne malým podnikatelům možnost vyřešit trojí odvody na jednom formuláři.

  Pro koho je paušální daň určena?

  Poplatníkem v paušálním režimu může být ten, který splní následující podmínky:

  1. je osobou samostatně výdělečně činnou
  2. není plátcem daně z přidané hodnoty a nemá registrační povinnost k DPH (s výjimkou registrační povinnosti identifikované osoby)
  3. není společníkem v.o.s. ani komplementářem komanditní společnosti
  4. není dlužníkem, vůči němuž bylo zahájeno insolvenční řízení
  5. ve zdaňovacím období bezprostředně předcházejícím neměl příjmy ze samostatné činnosti převyšující 1.000.000,- Kč (pokud se nejedná o příjmy osvobozené, příjmy, které nejsou předmětem daně nebo příjmy, ze kterých je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně)
  6. nevykonává činnost, ze které plynou příjmy ze závislé činnosti
  7. příjmy z kapitálového majetku, příjmy z nájmu a ostatní příjmy v součtu nepřesáhnou 15.000,- Kč

  Jaká je výše paušální daně a kdy je splatná?

  Pro rok 2021 je výše paušální daně stanovena v hodnotě 5.469,- Kč. Tato hodnota se rovná součtu:

  1. zálohy na daň z příjmů ve výši 100,- Kč
  2. zálohy na důchodové pojištění - minimální záloha zvýšená o 15%, tedy 2.976,- Kč
  3. zálohy na zdravotní pojištění ve výši 2.393,- Kč.

  Splatnost paušální daně je do dvacátého dne kalendářního měsíce, na které se záloha platí a to na účet určený k platbě paušální daně. Účet pro platbu je tvořen předčíslím 2866.

  Jaké plynou výhody při využití režimu paušální daně?

  Pro řadu OSVČ může být uplatnění paušální daně velkým administrativním zjednodušením. V případě vstupu do tohoto režimu bude pouze platit jednu paušální zálohu finančnímu úřadu, nebude podávat daňové přiznání ani přehledy na sociální a zdravotní pojištění.

  Na druhou stranu nelze k paušální dani přistupovat ta, že by daná osoba neměla žádné evidenční povinnosti a že by ji nemohl finanční úřad ohledně daní z příjmů kontrolovat.

  Oznámení o vstupu do paušálního režimu

  Oznámení o vstupu do paušálního režimu je nutné podat správci daně do 10. ledna 2021. Oznámení lze podat jen na tiskopisu vydaném ministerstvem financí. V oznámení o vstupu do paušálního je poplatník povinen kromě obecných náležitostí podání uvést:

  • své identifikační a kontaktní údaje
  • údaje o vstupu do paušálního režimu
  • údaje o důchodovém pojištění poplatníka
  • údaje o veřejném zdravotním pojištění poplatníka.

  Co dělat při zjištění, že podmínky nebyly splněny?

  Zjistí-li poplatník, který podal oznámení o vstupu do paušálního režimu, že nesplňoval podmínky, za kterých se stal poplatníkem v paušálním režimu, oznámí tuto skutečnost včetně důvodu správci daně do 15 dnů ode dne, ve kterém tuto skutečnost zjistil.

  Správce daně o této skutečnosti vyhotoví úřední záznam a poplatníka o této skutečnosti vhodným způsobem vyrozumí a to i o následcích toho, že poplatník přestává být poplatníkem v paušálním režimu.