• Od 3. února 2020 do 3. dubna 2020 jsou osvobozeny od DPH prodeje respirátorů. https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/fs-pro-media/INFORMACE_prominuti_respiratory.pdf

    Prodávající je povinen vystavit daňový doklad bez uvedení sazby daně a výše daně, na kterém doporučujeme uvést údaj „daň prominuta“. Toto plnění vykáže na řádku 26 daňového přiznání, a to v hodnotě základu daně stanoveného dle zákona o dani z přidané hodnoty. Pokud přijme kupující daňový doklad na respirátory s DPH ve výše vymezeném období, nemá na odpočet DPH nárok.

    Z titulu daně z příjmů u fyzických i právnických osob je přechodně pro roky 2020 a 2021 zvýšen limit na odpočet poskytnutých darů od základu daně a to jak peněžních, tak nepeněžních z 10% na 30% ze základu daně.

    V případě přijatých darů je nutné účtovat o jejich příjmech a to i v případě, kdy se jedná o nepeněžní dary. V současné době jsou příspěvkové organizace, města a obce upozorňovány na povinnost vykázat bezúplatná přijetí respirátorů od MV ČR v účetnictví. Obecně se toto týká ale veškerých přijatých darů.