• S účinností od 1.1.2024 bylo do zákoníku práce vloženo nové ustanovení § 324a zakotvující tzv. ručení dodavatelů ve stavebnictví za mzdové nároky zaměstnanců poddodavatele.

   

  Toto ručení dopadá na stavební firmy, které ke splnění svého závazku využijí subdodavatele. V situaci, kdy subdodavatel svým zaměstnancům nevyplatí jejich mzdové nároky, nastupuje povinnost dodavatele neuhrazenou mzdu až do výše minimální mzdy zaměstnanci vyplatit namísto jejich zaměstnavatele. To znamená, že dodavatel ručí za mzdy, platy a odměny zaměstnanců subdodavatele v rozsahu, v němž se podíleli na smluvním plnění pro dodavatele. Zaměstnanec může na základě písemné výzvy vyzvat dodavatele k uhrazení mzdy nejpozději do 3 měsíců od uplynutí splatnosti mzdy. Nově vzniká také povinnost ručitele z vyplacené mzdy provést srážky a odvody.

   

  Zákon upravuje i možnost vyloučení zákonného ručení v případě, že subdodavatel poskytl dodavateli při zahájení realizace potvrzení, že nemá evidován nedoplatek na pojistném (sociální pojištění, zdravotní pojištění) a zároveň nebyla poddodavateli v období 12 měsíců uložena pokuta vyšší než 100 000 Kč za porušení povinností vyplývajících z pracovněprávních předpisů.

   

   

  Podrobnější informace naleznete například pod následujícím odkazem:

  https://www.epravo.cz/top/clanky/ruceni-za-mzdy-subdodavatelu-zasadni-zmena-ve-stavebnictvi-v-platnosti-od-01012024-117490.html