• Zákon č. 321/2023 Sb. mění mj. zákoník práce a např. §203a upravuje nově komplexně otázky pracovního volna souvisejícího s akcí pro děti a mládež, a to včetně podmínek, za kterých má zaměstnanec nárok na náhradu mzdy nebo platu, její výše a nároku zaměstnavatele na úhradu poskytnuté náhrady mzdy nebo platu.

    Podle nového zákona bude určen způsob stanovení tzv. ročního limitu pro poskytování náhrady mzdy nebo platu. Náhrada přísluší ve výši průměrného hodinového výdělku, nejvýše však ve výši jedné stočtyřiasedmdesátiny průměrné mzdy v národním hospodářství na přepočtené počty zaměstnanců zveřejněné ČSÚ za první až třetí kalendářní čtvrtletí.

    Skutečnosti bude zaměstnanec zaměstnavateli povinen prokázat, jinak by neměl mít na náhradu mzdy nárok.

    Zásadní změnou bude samotné „vyřízení žádosti“ příslušnou OSSZ. Nově bude u žádostí podaných po 31.12.2023 při zřejmém splnění podmínek nároku na úhradu náhrady mzdy nebo platu, pokud bude zároveň prokázáno a doloženo splnění rozhodných skutečností, OSSZ rovnou zasláno na účet zaměstnavatele požadované plnění.

    Pokud OSSZ vyhodnotí, že nelze náhradu uhradit, zašle zaměstnavateli písemné oznámení o této skutečnosti.