• Tento nový zákon má transponovat do českého právního řádu směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie. Podle evropského práva musí zákon nabýt účinnosti nejpozději do 17. prosince letošního roku. V současné chvíli byl návrh zákona projednán pouze v prvním čtení.

  Cílem tohoto zákona je poskytnout právní ochranu osobám, které informují o poškození veřejného zájmu, o kterém se dozví v zaměstnání nebo v souvislosti s ním. Poškození veřejného zájmu má podle směrnice spočívat v porušení práva v předem definovaných oblastech, ve kterých orgány Evropské unie vykonávají svoji kompetenci.

  Podle nové úpravy budou organizace muset zavést postupy a bezpečné kanály pro přijímání a šetření oznámení - tzv. vnitřní oznamovací systém. Součástí těchto postupů musí být také opatření k ochraně totožnosti oznamovatelů. Rovněž budou muset organizace určit osobu, která bude za přijímání a prošetřování oznámení odpovědná. Oznamovatel má dále právo být informován o závěrech šetření do 30 dnů ode dne přijetí oznámení.

  Vnitřní oznamovací systém musí povinně zřídit společnosti s nejméně 25 zaměstnanci, veřejní zadavatelé (s výjimkou obcí do 5 tisíc obyvatel) a dále společnosti vykonávající činnost v oblastech citlivých z hlediska zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML zákon) - v oblasti bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích, ochrany životního prostředí, veterinární ochrany a ochrany spotřebitele.

  Povinnost zavést vnitřní oznamovací systém je podle návrhu zákona nutné splnit do 31. března 2022.

  Zdroj: https://www.bdo.cz/cs-cz/blog/danove-a-ucetni-novinky/duben-2021/zakon-o-ochrane-oznamovatelu-(whistleblowing-zakon)

  https://www.transparency.cz/vladni-navrh-zakona-o-ochrane-oznamovatelu/