• Od roku 2024 se na všechny druhy nepeněžních benefitů dle § 6 odst. 9 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů vztahuje roční limit pro jejich osvobození, a to ve výši poloviny průměrné mzdy, což pro rok 2024 činí 21 983 Kč. Do tohoto limitu budou benefity osvobozeny od daně ze závislé činnosti. Tyto benefity se ale netýkají obědů, ty mají specifické ustanovení. Hodnota nad limit bude považována za zdanitelný příjem zaměstnance s povinností odvodů sociálního a zdravotního pojištění.

   

  Zaměstnavatel musí výdaje na nepeněžitá plnění, která jsou osvobozena na straně zaměstnance, vylučovat z daňově uznatelných nákladů. Pokud však limit pro osvobození na straně zaměstnance bude přesáhnut, bude jejich hodnota nad limit daňově uznatelným výdajem na straně zaměstnavatele.

   

  Nový typ osvobození příjmů zaměstnance spočívá v účasti na sportovních či kulturních akcích pořádaných zaměstnavatelem (např. večírky s kulturním programem, teambuildingy). Osvobození těchto akcí nebude nijak omezeno, nebudou se započítávat do limitu.

   

  Z nového znění zákona vyplývá, že drobné občerstvení poskytované zaměstnancům na pracovišti (např. ovoce nebo chlebíčky) nebude předmětem daně ze závislé činnosti. Na straně zaměstnavatele se bude jednat o nedaňový náklad na reprezentaci.

   

  Zdroj: www.bdo.cz