• Vzhledem k tomu, že již většina subjektů má schválenou účetní závěrku, upozorňujeme na povinnost jejího zveřejnění. Zákon o účetnictví určuje různá pravidla pro zveřejňování informací do Sbírky listin podle kategorie účetní jednotky. Mikro a malé účetní jednotky nemusí sestavovat výkaz o peněžních tocích a výkaz o změnách ve vlastním kapitálu. Tyto účetní jednotky také nemusí zveřejňovat výkaz zisků a ztráty do Sbírky listin (toto neplatí pro účetní jednotky, které mají povinnost ověření účetní závěrky auditorem). Pokud sestavujete výroční zprávu, zprávu o vztazích nebo máte povinný audit, vztahuje se na Vás také povinnost zveřejnění těchto dokumentů.

   

  Účetní závěrky je nutné zveřejnit nejpozději do 12 měsíců od rozvahového dne bez ohledu na to, zda byly tyto účetní záznamy schváleny nejvyšším orgánem (rozuměno valnou hromadou, správní radou, členskou schůzí). V případě jejich neschválení je nutné zveřejnit také informaci o tom, že zveřejňované výkazy nebyly schváleny.

   

  Účetní závěrku ve formátu PDF je možné zaslat těmito způsoby:

   

  V případě, že účetní závěrku nezveřejníte, je v zákoně o účetnictví (v §37 a §37a) stanovena výše sankce za nesplnění této povinnosti. Sankce je stanovena ve výši 3 % z hodnoty aktiv celkem (touto hodnotou se rozumí hodnota netto aktiv zjištěná z rozvahy).