• 6. května 2020:

  Ošetřovné se zvyšuje na 80%, nárok budou mít i některé osoby pracující na DPP a DPČ

  Výše ošetřovného se od 1. dubna zvyšuje na 80% redukovaného denního vyměřovacího základu. Zaměstnancům, kteří budou nadále čerpat ošetřovné, tak bude náležet dávka ve výši cca 90% jejich čistého měsíčního příjmu.

  Dne 30. dubna navíc prezident podepsal novelu, která zajišťuje dávku ošetřovného i pro osoby pracující na dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti (dále jen „dohody“). Jsou stanoveny podobné podmínky jako pro pracující na HPP:

  • Osoba zaměstnaná na dohodu musí pečovat o dítě mladší 13 let z důvodu uzavření školního/dětského zařízení nebo osobu alespoň v 1. stupni závislosti, které byla uzavřena škola anebo zařízení sociálních služeb (stacionář)
  • dohody byly uzavřeny před 11. březnem 2020
  • z dohod je odvedeno pojistné za měsíc, ve kterém vznikla potřeba péče, nebo za měsíc únor (pokud je o ošetřovné žádáno od března 2020), tzn., že pokud z DPP či DPČ nebylo v únoru odvedeno sociální pojistné, nemá tato osoba nárok na ošetřovné - na ošetřovné tedy dosáhne pouze minimum osob pracujících na DPP či DPČ
  • ošetřovné lze žádat zpětně od doby trvání mimořádných opatření. Do 31. března bude poskytnuto ve výši 60 % denního vyměřovacího základu (dále jen „DVZ“), od 1. dubna ve výši 80 % DVZ.
  • Na ošetřovné je nárok po dobu trvání dohody, nejdéle do konce platnosti opatření uzavření škol.

  O ošetřovné bude možné požádat zpětně od vyhlášení nouzového stavu, pokud byla dohoda uzavřena před jeho vyhlášením, tedy před 11. 3. 2020. Do konce března bude náhrada činit
  60 % předchozích pojištěných příjmů a za období duben–červen budou mít rovněž nárok na navýšené ošetřovné ve výši 80 %.

  Zdroj: www.mpsv.cz

  Ošetřovné pro OSVČ

  OSVČ budou moct (stejně jako zaměstnanci) dostávat ošetřovné až do 30. června 2020. Rovněž došlo k navýšení denní částky, a to na 500 Kč za kalendářní den od dubna. Žádat bude možné od 11. května 2020.

  Ministerstvo průmyslu a obchodu ve své tiskové zprávě upozorňuje na nejčastější chybu při podávání žádosti v první výzvě. Asi 10% žádostí bylo vráceno žadatelům k doplnění - chyběla povinná příloha potvrzení o uzavřené škole, školce.

  Zdroj: www.mpo.cz

 • 23. dubna 2020:

  COVID kalkulačka

  Odkaz na tuto webovou aplikaci je  https://jaknacovid.cz/. Advokátní kancelář V4 Legal ve spolupráci s Webscope.io připravili pro širokou veřejnost webovou aplikaci JakNaCovid.cz, která poradí, jak na jednotlivá kompenzační opatření.  Jen k tomu upozorňuje, že nepřebírá odpovědnost za včasnou aktualizaci údajů v této aplikace vzhledem k rychle se měnící situaci. (Ale to je dnes asi všem jasné.)

  Zdroj: www.amsp.cz

   

  Kompenzační bonus pro OSVČ

  Dnes 20. dubna schválila vláda vyplácení kompenzačního bonusu i po 30. dubnu 2020. Výše tohoto bonusu bude činit 500,- za den a zatím je jeho vyplácení schváleno do 8. června, kdy mají být otevřeny poslední zavřené provozovny (s možností případně vyplácení prodloužit až do 31. srpna na základě rozpouštění přijatých opatření). V nejbližší možné době bude tato novela projednána parlamentem ve stavu legislativní nouze. Pozitivní je, že tento bonus se nezdaňuje a neodvání se z něj pojištění a nepodléhá exekuci.

   

  Ošetřovné - navýšení zpětně k 1.4.2020 jak pro zaměstnance, tak pro OSVČ

  Vláda dne 17. dubna schválila navýšení příspěvku na ošetřovné ze stávajících 60% na 80% denního vyměřovacího základu. Nyní půjde tato novela zákona č. 133/2020 do parlamentu k projednání ve zrychleném režimu legislativní nouze. Navýšení dávky zajistí ČSSZ okamžitě po schválení zákona parlamentem a prezidentem republiky. Toto navýšení bylo dne 21. dubna schváleno i poslaneckou sněmovnou.

  Poslanci také podpořili pozměňovací návrh Romana Sklenáka (ČSSD) a Jany Pastuchové (ANO). Lidé pracující na dohodu tak nově budou mít v době mimořádných opatření při epidemii nárok na ošetřovné. Podmínkou bude účast na nemocenském pojištění v měsíci, ve kterém vznikla potřeba péče, nebo také v únoru 2020 (pro ty, kdo nedosáhli v březnu limit výdělku pro účast na pojištění), dohody musí být aktivní, tzn. neukončené. Nárok budou mít zpětně od doby vyhlášení nouzového stavu (11. 3. 2020), přičemž do konce března bude náhrada 60 % předchozích pojištěných příjmů a za období duben – červen budou Praha, 21. dubna 2020 mít rovněž nárok na navýšené ošetřovné ve výši 80 %. Takzvaní dohodáři tedy dosáhnou na stejnou výši ošetřovného jako zaměstnanci. Změny ještě musí schválit Horní komora Parlamentu ČR a podepsat prezident republiky.
   
  Ošetřovné pro OSVČ je nadále v kompetenci ministerstva průmyslu a obchodu a je pravděpodobné, že dojde k navýšení denní sazby i pro OSVČ. Vše bude záležet na vyjednávání koaličních partnerů. V tomto případě bude pouze vydáno vládní nařízení, které bude okamžitě platné - nebude tedy muset být schvalováno parlamentem.
  Příjem za ošetřovné ani u OSVČ není zdanitelný příjmem.

  Zdroj: www.mpsv.cz, www.amsp.cz

   

  Odklad splátek úvěrů od PGRLF

  V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 177/2020 Sb má PGRLF na svých stránkách ke stažení žádost o odklad splátek úvěrů: https://www.pgrlf.cz/ke-stazeni/ . Na této stránce jsou i další podklady ke stažení, například k Programu zemědělec nebo k Podpoře nákupu půdy.

  Zdroj: Hlavní kancelář ASZ ČR

   

  Komunikace se SZIF již pouze přes portál

  Vzhledem k současné situaci bude veškerá komunikace se SZIF fungovat prostřednictvím Portálu farmáře.

  Nově je potřeba počítat s tím, že veškerá oznámení SZIF včetně veškerých úkonů v rámci Jednotné žádosti, budou doručována "prioritně" na Portál farmáře každého žadatele a nebudou již tedy chodit do datové schránky, e-mailem nebo poštou v listinné podobě.

  Zdroj: Asociace soukromých zemědělců

   

  Návrh na odklad nájemného

  Při projednávání zákona zabývající se odkladem nájemného jak u bytových tak i u nebytových prostor se na půdě Senátu ČR vedla několikahodinová debata. Upozorňovali například na fakt, že pokud by došlo k odkladům nájemného bytových prostor, nebylo by možné čerpat příspěvek na bydlení. Byla zde i možnost návrhu na zamítnutí této novely, tu nakonec podpořilo pouze 8 senátorů. Zákon o odkladu nájemného (informovali jsme Vás o něm v minulém dopise po schválení poslaneckou sněmovnou) byl nakonec vrácen zpět do poslanecké sněmovny s výsledkem, že stát by měl podle senátorů ručit za čtyři pětiny nájemného, které by lidé dlužili kvůli nedostatku příjmů v důsledku epidemie koronaviru.

  Poslanecká sněmovna se kvůli projednávání vrácených zákonů sešla v plném počtu, aby měla vládní koalice možnost senátorské veto přehlasovat. To se tak i dne 22. dubna stalo. Podnikatelé i běžní nájemníci mají možnost požádat o odklad nájmů s tím, že tyto nájmy musí být do konce roku 2020 uhrazeny. Pronajímatel prostoru k podnikání tedy nemůže v ochranné době (tedy do 31. 12. 2020) nájem jednostranně ukončit z důvodu, že je nájemce v prodlení s placením nájemného za prostor sloužící k podnikání, pokud prodlení nastalo v rozhodné době (tedy od 12. 3. do 30. 6. 2020). Pro nájemce bytů bude platit možnost požádat o odklad plateb dlužného nájemného za měsíce březen až červenec 2020. Tyto dlužné nájmy musí zaplatit do konce roku 2020. Nájemci ale budou muset i nadále platit poplatky za služby. Poslanci tak odmítli návrh senátorů, aby stát ručil za 80% nájemného.

  Zdroj: www.novinky.cz

   

  Moratorium na splácení hypoték a úvěrů

  Senát dne 16. dubna schválil moratorium na splácení hypoték a úvěrů. Je možnost odložit splácení o tři nebo o šest měsíců na základě vlastní žádosti u poskytovatele hypotéky a úvěru. Pokud klient odložení splátky využije, délka splácení úvěru se prodlouží o dobu, kdy bude přerušeno. Toto přerušení nepovede k negativnímu zápisu v registrech. Novela se vztahuje na úvěry sjednané před 26. březnem 2020. Nevztahuje se na úvěry sjednané po tomto datu, dále na kreditní karty, kontokorentní úvěry, revolvingové úvěry, operativní leasing nebo úvěry v souvislosti s obchody na kapitálovém trhu. Splátky navíc nelze odložit u úvěrů, u nichž byl dlužník k 26. březnu 2020 ve více než 30denním prodlení.

  Zdroj: www.novinky.cz

   

  Navýšení podpory de minimis

  Z rozhodnutí Evropské komise se navyšuje podpora de minimis na 800 000 EUR pro podnikatelské subjekty v rámci podpory na pomoc proti šíření COVID-19. Tato podpora je slučitelná s dosavadní podporou ve výši 200.000 EUR.  Celkem by tedy měla být de minimis až 1 mil. EUR. Jde o nový typ podpory na r. 2020, tzv. dočasný rámec. Komise toto sdělení uplatňuje od 19. března 2020 s ohledem na hospodářský dopad ohniska nákazy COVID-19, který vyžadoval okamžitou akci. Toto sdělení je odůvodněno současnými výjimečnými okolnostmi a nebude použito po 31. prosinci 2020. Podpora nepřekračuje 800 000 EUR na podnik ve formě přímých grantů, návratných záloh, daňových nebo platebních výhod; všechna použitá čísla musí být hrubá, tj. před jakýmkoli odpočtem daně nebo jiného poplatku. U této podpory není možná kombinace podpor.

  A co je podpora de minimis? Jednomu podnikateli nesmí být za jakákoliv tři po sobě jdoucí zdaňovací období poskytnut souhrn  podpor, které jsou deklarovány v tomto režimu, přesahující v součtu částku 200 000 EUR, v případě podpory podnikatele podnikajícího v odvětví silniční dopravy 100 000 EUR.

  Zdroj: www.amsp.cz

   

  Firmy dostanou peníze na mzdy, jen když se zřeknou vymáhání přes soudy

  Vládní program Antivirus umožňuje zaměstnavatelům získat dva druhy příspěvků (informovali jsme o nich již dříve). Pokud museli zavřít nebo omezit provoz kvůli vládním krizovým opatřením nebo karanténě, je možnost získání příspěvku ve výši 80% z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů. Pokud se firma dostala do problémů např. kvůli nedostatku surovin, má nárok na 60% z vyplacené náhrady. V obou případech je ještě stanovena horní mez výše příspěvku.

  I s využitím příspěvku od státu tak nemalá část mzdových nákladů zůstává na bedrech firem. Rádi bychom Vás upozornili na fakt, že pokud tento program využijete, musíte se v dohodě s ÚP vzdát práva vymáhat zbylé náklady na mzdy po státu přes soudy. 

  Zdroj: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/firmy-dostanou-penize-na-mzdy-jen-kdyz-se-zreknou-vymahani-pres-soudy-99326

 • 13. dubna 2020:

  Odklad platby zálohy na silniční daň bez sankce

  Ve finančním zpravodaji č. 6/2020 vyšlo dne 31. března rozhodnutí ministryně financí Aleny Schillerové o odkladu platby zálohy na silniční daň bez sankce. Zálohy na silniční daň splatné 15. dubna 2020 a 15. července 2020 lze uhradit se zpožděním. Dojde-li k úhradě nejpozději dne 15. října 2020 promíjí se úrok z prodlení a případně i úrok z posečkané částky.

  Další možností pro poplatníky silniční daně je požádat správce daně o stanovení zálohy na silniční daň jinak, popř. lze požádat o povolení výjimky z povinnosti daň zálohovat. Tato žádost nebude v aktuální situaci podléhat správnímu poplatku.

  Program ANTIVIRUS

  Dne 6. dubna bylo spuštěno podávání žádostí do programu ANTIVIRUS. Žádosti se vyplňují na webovém formuláři. Důležité je uvést ve formuláři číslo bankovního účtu a předpokládanou výši podpory. Povinnou přílohou této žádosti je smlouva o vedení bankovního účtu či potvrzení od banky k bankovnímu účtu, který je v žádosti uveden. Níže uvádíme odkaz na webový formulář: https://antivirus.mpsv.cz/

  Žádost se odesílá datovou schránkou nebo e-mailem s elektronickým podpisem na kontaktní pracoviště úřadu práce (kontaktní pracoviště se automaticky doplní do žádosti).

  Klientům, kterým zpracováváme mzdy a nemají možnost podání této žádosti (tedy nemají zřízenou datovou schránku ani elektronický podpis) umožňujeme podání této žádosti a další komunikaci s úřadem práce na základě plné moci, kterou s klientem podepíšeme. Je ale nutné, abychom obdrželi smlouvu o vedení bankovního účtu či potvrzení od banky.

  Po vyplacení mezd a všech odvodů se na úřad práce bude odesílat vyúčtování, kde budou uvedena jména jednotlivých zaměstnanců, u kterých je žádáno o tuto podporu a výše jejich hrubé mzdy a souvisejících odvodů. Toto vyúčtování Vám můžeme pomoci připravit, pokud Vám zpracováváme mzdy, a obdobně jako u žádosti ho můžeme odeslat na příslušný úřad práce.

  Bližší informace k tomuto programu jsme uvedli v minulém newsletteru a nebo je najdete na našich webových stránkách: https://www.esop-rk.cz/koronavirus-otazky-odpovedi

  Zdroj: www.mpsv.cz

  Program „PĚTADVACÍTKA“ - kompenzační bonus pro OSVČ

  Jak jsme Vás již v některém dřívějším newsletteru informovali, ministerstvo financí připravilo program kompenzačního bonusu pro OSVČ zasažené opatřeními v důsledku koronavirové pandemie. Tento program byl dne 9. dubna schválen senátem a podepsán prezidentem republiky.

  Na částku v nominální výši 25.000 Kč bude mít nárok OSVČ, která o ní požádá a prohlásí splnění několika základních požadavků:

  • Jedná se o osobu samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího důchodové pojištění (typicky živnostník, samostatný zemědělec, autor nebo umělec, znalec, tlumočník, veterinář, lékař, poskytovatel zdravotní péče, architekt, daňový poradce a podobně)
  • Vykonávaná činnost je činností hlavní nebo může být i činností vedlejší, pokud OSVČ:
   • Pobírá invalidní nebo starobní důchod
   • Je na mateřské nebo rodičovské dovolené
   • Pečuje o zdravotně postiženou osobu
   • Připravuje se na budoucí povolání (studenti)
  • OSVČ byla aktivní ke dni 12. března 2020. Případně může jít také o OSVČ, která svou činnost aktivovala později, za předpokladu, že její činnost byla přerušena kdykoliv po 31. srpnu 2019 (sezónní podnikání)
  • OSVČ prohlásí, že nemohla tuto činnost zcela nebo z části vykonávat nad míru obvyklou, a to v důsledku ohrožení zdraví souvisejícím s výskytem koronaviru nebo krizových opatření vlády (a to zejména z některého z důvodů, jako je nutnost uzavřít provozovnu nebo omezit její provoz, karanténa OSVČ nebo jejího zaměstnance, péče o dítě, omezení poptávky po výrobcích nebo službách poskytovaných OSVČ či omezení nebo ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon činnosti)
  • Splnění těchto skutečností doloží žadatel čestným prohlášením.

  Žádost je ke stažení na webových stránkách finanční správy: https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav/kompenzace-osvc/Zadost-pro-OSVC/Zadost-interaktivni-PDF a bude také k dispozici ke stažení na našich webových stránkách: https://www.esop-rk.cz/koronavirus-otazky-odpovedi. Nebo si ji můžete vyžádat u Vaší účetní.

  Bonusovým obdobím je období od 12. března do 30. dubna 2020, celková částka za plný počet dnů je tedy 25 000 Kč. Kompenzační bonus se vyplácí pouze za ty kalendářní dny, kdy jsou naplněny výše uvedené podmínky dokládané čestným prohlášením.

  O vyřízení žádosti se nebude vydávat žádné rozhodnutí - vyřízení žádosti pozná OSVČ tak, že mu bude bonus přičten na uvedený bankovní účet.

  Ve stávající podobě není vyloučen souběh čerpáni kompenzačního bonusu a ošetřovného z programu ministerstva průmyslu a obchodu. Vyloučen je pouze souběh čerpání kompenzačního bonusu a výplaty podpory v nezaměstnanosti.

  Po připomínkách se připouští odeslání formuláře i pouhým mailem, ale zůstávají i tradiční možnosti odeslání datovou schránkou, osobně (i do sběrného boxu finančního úřadu) či doporučeně poštou. U klientů, se kterými máme sepsanou plnou moc na podávání DPH a jiných přiznání, můžeme zajistit podání i přes naši datovou schránku. Domluvte se případně na odeslání s Vaší účetní.

  Mailem stačí odeslat i telefonem vyfocenou vytištěnou podepsanou žádost, tak aby byl text na kopii podepsané žádosti na fotografii čitelný. Fotografie či scan se dá jako příloha na mail nazvaný „Žádost o kompenzační bonus pro OSVČ“. Například Územní pracoviště v Rychnově nad Kněžnou (i přestěhovaný Kostelec do Rychnova) má mailovou adresu: podatelna2712@fs.mfcr.cz, Dobruška má: podatelna2703@fs.mfcr.cz a Žamberk má: podatelna2811@fs.mfcr.cz. Při vyplňování formuláře se Vám po zadání příslušného pracoviště příslušná mailová adresa objeví ve formuláři. Velikost souboru je omezena na 4 MB.

  Na webu ministerstva financí je přehledný soupis nejčastějších dotazů a jejich odpovědi:

  https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/sluzby-verejnosti/komunikace-s-verejnosti/casto-kladene-otazky/kompenzacni-bonus-pro-osvc-ve-vysi-25-ti-38072

  Odložení splátek úvěrů a hypoték až na 6 měsíců

  Zatím pouze Poslanecká sněmovna schválila návrh Ministerstva financí na vyhlášení moratoria na splácení úvěrů a hypoték, které bude závazné pro všechny banky a nebankovní společnosti. Dlužníci z řad fyzických osob i právnických osob budou moci na základě svého rozhodnutí přerušit splácení na tři nebo šest měsíců. Splátky budou odloženy poté, co dlužník OZNÁMÍ tento záměr svému věřiteli a současně prohlásí, že k tomuto kroku přistupuje z důvodů negativního ekonomického dopadu pandemie COVID-19. Podle sdělení Ministerstva financí nebude muset dlužník tyto důvody nijak prokazovat.

  Splátky bude možné odložit u spotřebitelských i podnikatelských úvěrů včetně hypoték, které byly sjednány a čerpány před 26. březnem 2020. Návrh zákona se naopak nevztahuje na kreditní karty, kontokorentní úvěry, revolvingové úvěry, operativní leasing nebo úvěry v souvislosti s obchody na kapitálovém trhu. Splátky také nelze odložit u úvěrů, u kterých byl dlužník k 26. březnu 2020 v prodlení delším než 30 dnů.

  V případě přerušení splácení zaplatí spotřebitelé i živnostníci splátky s úroky později.

  Toto opatření ale zatím nebylo schváleno ze strany Senátu. Je to jeden ze zákonů, u kterého se očekává dlouhá debata a mohl by být vrácen zpět do Sněmovny.

  Vztahy mezi nájemci a pronajímateli a placení nájemného

  Zatím pouze Poslanecká sněmovna schválila ve středu 8. 4. 2020 vládní návrhy dvou zákonů týkajících se odkladu splácení nájemného.

  1. Pronajímatel prostoru k podnikání tedy nemůže v ochranné době (tedy do 31. 12. 2020) nájem jednostranně ukončit z důvodu, že je nájemce v prodlení s placením nájemného za prostor sloužící k podnikání, pokud prodlení nastalo v rozhodné době (tedy od 12. 3. do 30. 6. 2020).

  Neuhradí-li nájemce v ochranné době (tedy do 31. 12. 2020) všechny pohledávky, které se staly splatnými v rozhodné době (tedy v období březen až červen 2020), má pronajímatel právo vypovědět nájem.

  1. Pro nájemce bytů bude platit možnost požádat o odklad plateb dlužného nájemného za měsíce březen až červenec 2020. Tyto dlužné nájmy musí zaplatit do konce roku 2020.

  O posečkání se splácením nájmu musí nájemce pronajímatele požádat. Nájemce však je povinen platit zálohy na služby spojené s nájmem ve všech měsících letošního roku.

  Tento zákon ale zatím nebyl schválen senátem a předpokládá se, že bude s největší pravděpodobností vrácen do sněmovny s připomínkami.

 • 3. dubna 2020:

  Ošetřovné u zaměstnanců

  Na základě množících se dotazů uveřejňujeme odkaz na Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení: https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/Vykaz_pece.pdf/

  Tento formulář bude k dispozici ke stažení i na našich webových stránkách v sekci „AKTUÁLNĚ“, kde také naleznete veškeré informace, které Vám průběžně zasíláme.

  K tomuto problému uvádíme ještě jedno malé upozornění. Nárok na toto ošetřovné se nevztahuje na osoby, které pracují na základě smlouvy o výkonu funkce - výjimku mají pouze ty, u nichž je z jejich odměny odváděno sociální pojištění, tedy u těch odměn, které překračují 3.000,- Kč měsíčně.

  Ošetrovné u OSVČ

  V newsletteru zasílaném minulý pátek, tedy 27. března, jsme Vás informovali, že i OSVČ budou mít nárok na ošetřovné a to ve výši 424 Kč za každý den ošetřovného. Dne 31. března byl na stránkách ministerstva průmyslu a obchodu zveřejněn postup, jak o tuto náhradu žádat.

  Postup pro podání žádosti:

  1. Žadatel vyplní v českém jazyce žádost o poskytnutí dotace na jednoduchém formuláři. Jedná se o online formulář, který naleznete na stránkách https://osetrovne-osvc.plus4u.net/zadost/administrationForm
  2. Podání žádosti VČETNĚ PŘÍLOH učiní žadatel na Ministerstvo průmyslu a obchodu
  • prostřednictvím datové schránky wnswemb, do předmětu uvést fpmpo20, nebo
  • e-mailem, jehož přílohou bude vyplněný formulář opatřený elektronickým podpisem včetně příloh na adresu fpmpo20@mpo.cz a do předmětu uvést fpmpo20, nebo
  • originál žádosti podepsaný žadatelem poštou na adresu:

  Ministerstvo průmyslu a obchodu

  Na Františku 32

  110 15 Praha 1

  obálka musí být označena „fpmpo20“.

  V případě potřeby pomoci při vyplňování žádosti jsou jednotlivým žadatelům k dispozici obecní živnostenské úřady.

  Ministerstvo průmyslu a obchodu doporučuje pro urychlení zpracování žádosti využít elektronické zaslání žádosti.

  Na základě množících se dotazů živnostníků podnikajících v zemědělské a lesnické prvovýrobě došlo 31. března o rozšíření tohoto programu o tyto živnostníky, které bylo vyjednáno ministerstvem zemědělství.

  Zdroj: www.mpo.cz

  Program ANTIVIRUS - podpora pro zaměstnavatele

  V posledním newsletteru jsme Vás informovali o programu ANTIVIRUS, který je připravován ministerstvem práce a sociálních věcí. V úterý 31. března vláda schválila návrh na úpravu tohoto programu. Jak jsme již zmiňovali, tento program má pomoci firmám ochránit pracovní místa. Stát bude prostřednictvím Úřadu práce ČR kompenzovat firmám vyplacené prostředky. Toto opatření pomůže zaměstnavatelům zvládnout současnou situaci a nebudou tak muset sáhnout k propuštění.

  Komu a za jakých podmínek budou kompenzace náležet?

  Zaměstnavatelům, jejichž hospodářská činnost bude ohrožena v důsledku šíření nákazy, bude poskytován příspěvek na plnou či částečnou úhradu náhrad mezd, které budou zaměstnancům náležet z důvodu překážky na straně zaměstnance (nařízení karantény) nebo na straně zaměstnavatele (překážka – uzavření provozovny z důvodu nařízení vlády uzavřít provoz), bude-li prokázáno, že překážka v práci vznikla v důsledku nákazy COVID-19.

  Nutné podmínky, které je třeba splnit, aby mohla být tato kompenzace poskytnuta:

  • Zaměstnavatel striktně dodržuje zákoník práce
  • Zaměstnanec nesmí být ve výpovědní lhůtě a nesmí mu být dána výpověď
  • Týká se firem v podnikové sféře, zaměstnanci musí být v pracovním poměru a musí se účastnit nemocenského a důchodového pojištění
  • Zaměstnavatel musí vyplatit mzdu a odvést odvody

  Kdo bude příspěvek vyplácet a jak dlouho?

  Příspěvek bude poskytovat Úřad práce ČR, výše a doba poskytování bude závislá na důvodu vzniku překážky v práci, u každého zaměstnance bude nutné odlišit důvod překážky v práci.

  Jaká konkrétní opatření budou realizována a na jaké situace reagují?

  Výše kompenzací zaměstnavatelům je odvozena od průměrné superhrubé mzdy včetně povinných odvodů (48 400 Kč,- Kč) a závisí na důvodech, pro které museli postavit zaměstnance na překážku v práci. Zaměstnavatelé budou moci požádat Úřad práce o příspěvek ve dvou režimech:

  Režim A - nucené omezení provozu a karanténa (uzavření či omezení provozu na základě krizového opatření či nařízení karantény příslušným úřadem)

  • v případě karantény pobírá zaměstnanec náhradu mzdy 60 % průměrného redukovaného výdělku
  • v případě uzavření provozu nařízením vlády pobírá zaměstnanec náhradu 100 % průměrného výdělku
  • v tomto případě bude příspěvek zaměstnavatelům 80% z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů - max. do výše 39 000 Kč

  Režim B - související hospodářské potíže (překážky v práci na straně zaměstnavatele v důsledku souvisejících hospodářských potíží z důvodu šíření koronaviru)

  • překážky v práci na straně zaměstnavatele z důvodu nařízení karantény či péče o dítě u významné části zaměstnanců (30 % a více zaměstnanců bude z těchto důvodů mimo pracoviště) – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 100 % průměrného výdělku
  • omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti - zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 80 % průměrného výdělku
  • Omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech firmy - zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 60 % průměrného výdělku
  • v tomto případě bude příspěvek zaměstnavatelům ve výši 60% z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů - max. do výše 29 000 Kč

  Kdy má zaměstnavatel žádat o vyplacení náhrad?

  Antivirus se rozběhne od 6. dubna. Od té doby bude možné podávat žádosti. Ministerstvo práce a sociálních věcí předpokládá, že mezi podáním žádosti a výplatou příspěvků Úřadem práce bude prodleva jen v řádu několika dní.

  Jak na podávání žádostí?

  Přesné podmínky a postup bude zveřejněn v průběhu na webových stránkách. Podávání žádostí o všechny uvedené příspěvky bude zcela elektronizované, a tedy bezkontaktní. Zaměstnavatelé tak nemusí volat na jednotlivé úřady práce nebo chodit na kontaktní pracoviště Úřadu práce. Všechny potřebné informace budou na webu MPSV i ÚP ČR. Tento program bude ještě procházet schvalovacím procesem v parlamentu České republiky (schůze Poslanecké sněmovny je plánována na 7. dubna). Je možné, že budou přijaty nějaké pozměňovací návrhy k tomuto programu.

  Kdy má zaměstnavatel žádat o vyplacení náhrad?

  Realizace podpory je nastavena tak, že zaměstnavatel bude žádat o refundaci vyplacených náhrad mezd po skončení vykazovaného období, tj. po skončení kalendářního měsíce, za který bude o příspěvek žádat. Za měsíc březen tedy bude zaměstnavatel podávat žádost na počátku měsíce dubna.

  Jakmile budou formuláře k dispozici, zašleme Vám je. Jsme připraveni u Vás, kterým zpracováváme mzdy, tyto formuláře zpracovat na našem mzdové oddělení.

  Zdroj: www.mpsv.cz

   

  Zastavení splácení úvěrů a hypoték

  Vláda dne 1. dubna schválila návrh ministerstva financí na vyhlášení moratoria na splácení úvěrů a hypoték sjednaných před 26. březnem. Dlužníci z řad fyzických osob i firem budou moci podle své volby přerušit splácení na tři nebo šest měsíců. Původní návrh ministerstva měl být plošný a vztahoval by se tak i na lidi, kteří o něj nestojí. Tento původní návrh byl ale vládou upraven a splátky budou odloženy poté, co dlužník oznámí tento záměr svému věřiteli, a prohlásí, že k tomuto kroku přistupuje z důvodů negativního ekonomického dopadu pandemie koronaviru. Tyto důvodu však nebude muset nijak prokazovat.

  Splátky bude možné odložit u spotřebitelských i podnikatelských úvěrů včetně hypoték, které byly sjednány a čerpány před 26. březnem 2020. V případě hypoték je možné splácení přerušit také u smluv sjednaných před 26. březnem, které byly čerpány po tomto datu. Moratorium se naopak nevztahuje na kreditní karty, kontokorentní úvěry, revolvingové úvěry, operativní leasing nebo úvěry v souvislosti s obchody na kapitálovém trhu. Splátky také nelze odložit u úvěrů, u kterých byl dlužník k 26. březnu 2020 v prodlení delším než 30 dnů.

  Pokud klient odložení splátky využije, délka splácení úvěru se adekvátně prodlouží o dobu, po kterou bude přerušeno. V případě přerušení splácení zaplatí spotřebitelé i živnostníci splátky s úroky později. Úroky budou při využití odkladu splátek zachovány ve smluvní výši, v případě spotřebitelů však mohou dosáhnout maximálně zákonné výše úroku z prodlení na úrovni repo sazby navýšené o 8 procentních bodů.

  Zdroj: www.mfcr.cz

   

  Program „PĚTADVACÍTKA“ - kompenzační bonus pro OSVČ

  Ministerstvo financí v úterý 31. března představilo program „PĚTADVACÍTKA“, který stanovuje nárok na kompenzační bonus pro OSVČ. Tento program by měl být administrován Finanční správou a jeho cílem je, aby žadatelé získali finanční prostředky již v průběhu měsíce dubna. Náhrada bude činit 25 000 Kč jednorázově za splnění základních podmínek:

  • jedná se o osobu samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího důchodové pojištění (typicky živnostník, samostatný zemědělec, autor nebo umělec, znalec, tlumočník, veterinář, lékař, poskytovatel zdravotní péče, architekt, daňový poradce a podobně)
  • vykonávaná činnost je činností hlavní,
  • vykonávaná činnost může být i činností vedlejší, ale pouze v případech, kdy OSVČ měla nárok na výplatu invalidního důchodu, nebo jí byl přiznán starobní důchod, nebo měla nárok na rodičovský příspěvek či peněžitou pomoc v mateřství, případně pečovala o potřebnou osobu. Přesný výčet těchto situací je definován v § 9 odst. 6 písm. b) nebo c) zákona o důchodovém pojištění
  • OSVČ vykázala v období leden-březen 2020 ve srovnání s obdobím leden-březen 2019 pokles daňově uznatelných příjmů alespoň o 10%. (V případě, že podnikatel začal s podnikáním později než v lednu 2019, ke srovnání se použijí první tři měsíce od zahájení jeho podnikání, přičemž nejzazším možným srovnávacím obdobím je prosinec 2019-únor 2020)
  • subjekt dosáhl v roce 2019 hrubých příjmů alespoň 180 000 Kč. V případě, že nepodnikal celý rok, tak v přepočtu alespoň 15 000 Kč měsíčně
  • splnění těchto skutečností doloží žadatel čestným prohlášením

  Bonusovým obdobím je období od 12. března do 30. dubna 2020, celková částka za plný počet dnů je tedy 25 000 Kč. Podpora bude vyplacena oproti vyplněné žádosti, jejíž jednoduchý formulář by měla Finanční správa zveřejnit do 3. dubna 2020. Žádost bude obsahovat čestné prohlášení o splnění podmínek pro vznik nároku na kompenzační bonus a číslo bankovního účtu, na kterou má být částka odeslána. Žádosti budou přijímány poštou, prostřednictvím datové schránky, podatelen a sběrných boxů umístěných před finančními úřady. Žádosti musí být podány nejpozději do 30. června 2020, jinak nárok na bonus zaniká.

  V tomto případě není vyloučen souběh čerpání kompenzačního bonusu ve výši 25 000 Kč s čerpáním kompenzace ošetřovného z programu ministerstva průmyslu a obchodu. Vyloučen je souběh čerpání kompenzačního bonusu s výplatou podpory v nezaměstnanosti.

  O vyřízení žádosti se nebude vydávat rozhodnutí - vyřízení žádosti subjekty poznají tak, že jim bude bonus přičten na bankovní účet uvedený v žádosti. Záměrem je, aby byl bonus vyplacen co nejdříve, a to neprodleně po zpracování žádosti. Pokud OSVČ nesplní základní podmínky, bonus se nepřizná a finanční úřad o tom subjekt bezodkladně vyrozumí na kontakt uvedený v žádosti (např. e-mail).

  K samotnému přijímání žádostí a následnému vyplácení přímé podpory přistoupí Finanční správa neodkladně poté, co bude dovršen legislativní proces. Ministerstvo financí předpokládá, že by k dokončení legislativního procesu mohlo dojít v průběhu příštího týdne, tedy nejpozději do 12. dubna.

  Dle informací z médií je možné, že při dlouhodobějším omezení podnikatelské činnosti by mohl být řešen i další bonus pro budoucí období.

  Zdroj: www.mfcr.cz, www.financisprava.cz

   

  Program ČMZRB - COVID II

  V rámci programu COVID II bude ČMZRB poskytovat záruky za úvěr komerční banky spolu s finančním

  příspěvkem na úhradu úroků. V prvním kroku je tedy nutné začít vyřizovat úvěr u některé ze spolupracujících bank. Délka vyřízení úvěru bude dána rychlostí úvěrového procesu příslušné úvěrující banky. Záruka ČMZRB bude vyřízena během několika pracovních dní, pokud budou dodány kompletní podklady. Podnikatelé zasažení v souvislosti s koronavirem nebo vládními opatřeními budou moci žádat o úvěry na zaplacení provozních nákladů, tedy mezd, nájmů, energie, dodavatelsko-odběratelských faktur nebo na nákup surovin. Úvěry nebude možné použít na investiční výdaje nebo refinancování jiných úvěrů. Na tyto záruky je vyhrazeno 1,5 miliardy korun. Ministerstvo průmyslu a obchodu počítá s pokračováním programu, ve kterém by mohli mít podnikatelé k dispozici úvěry v objemu až 40 miliard korun.

  Pro velký zájem v první vlně, kdy bylo původně vyhrazených 1,5 miliardy korun během 3 hodin vyčerpáno, došlo k navýšení záruk na výši 5 miliard korun a přijímání žádostí je možné do 3. dubna 23:59 (tedy do dnešní půlnoci).

  Níže uvádíme výtah z návodu, jak zažádat o podporu z tohoto programu:

  1) Žádost o úvěr u běžné banky

  • nejdříve se spojte s některou z komerčních bank, které se zapojily (nebo se v nejbližších dnech zapojí) do programu COVID II (ČMZRB očekává, že se do tohoto programu zapojí všechny komerční banky - doporučuje tedy kontaktovat bankovního poradce) - nutnou podmínkou je, abyste u této banky měly vedený podnikatelský účet
  • bankéři sdělte, že máte zájem o podporu v rámci programu COVID II
  • postupujte dle instrukcí bankéře (tzn. vyplnění žádosti o úvěr a dodávání dalších potřebných dokladů nutných k vyřízení úvěru)

  2) Vyplnění formulářů ČMZRB

  • než budete mít předschválený úvěr, začněte vyplňovat oficiální formulář žádosti o záruku ČMZRB a její přílohy
  • s vyplněním žádosti a jejích příloh vám může pomoci bankéř (pozn. přílohu ACX vyplňuje banka, která vám poskytuje úvěr, tuto přílohu může nahradit kopie smlouvy o úvěru ne starší 2 měsíců před datem podání žádosti o záruku, ve které je záruka ČMZRB uvedena jako požadované zajištění)
  • žádost a její přílohy (kromě přílohy ACX) neukládejte do PDF, ale posílejte v originálním formátu .xls, nebo .xlsx
  • žádosti, které budou obsahovat jiné než oficiální formuláře banky, nebudou zaevidovány (obchodní dopis nelze považovat za řádně podanou žádost)

  Všechny potřebné formuláře jsou k dostání na webových stránkách ČMZRB: https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-covid-ii/zadost-o-zaruku-z-programu-covid-ii/

  3) Vyhodnocení žádosti o úvěr u běžné banky

  • poté, až budete mít předschválený úvěr, Vám bankéř poskytne vyplněnou přílohu ACX, nebo v případě rychlého schválení úvěru smlouvu o úvěru, ve které bude záruka ČMZRB uvedena jako požadované zajištění

  4) Podání žádosti o záruku u ČMRZB

  • žádost a její přílohy se podávají přes E-Podatelnu (podání pro neregistrované uživatele), ve „Věci“ je NUTNÉ zaškrtnout „Žádost o záruku COVID II“
  • žádosti do 1. kola jsou přijímány od 2. dubna 2020 od 8:00
  • za podanou žádost se považuje, když jsou zaslány minimálně tyto 3 vyplněné formuláře:
   • žádost (oficiální formulář banky ve formátu .xls nebo .xlsx) – nemusí být podepsaná
   • příloha PCX (oficiální formulář banky ve formátu .xls nebo .xlsx)
   • příloha ACX (vyplněná úvěrující bankou) nebo kopie smlouvy o úvěru, ve které je záruka ČMZRB uvedena jako požadované zajištění (oficiální formulář ve formátu .pdf, .tiff, .png, .jpg
  • pokud chcete urychlit proces vyřízení záruky spolu se žádostí a přílohami PCX a ACX podejte vyplněné i další přílohy v originálních formátech .xls nebo .xlsx:
  • fyzické osoby kromě výše uvedených formulářů (žádost, příloha PCX a ACX) podávají ještě přílohu DCX (prohlášení k podpoře de mimimis), přílohu MSP (prohlášení o velikosti podniku), přílohu ID (o identifikaci pro FO) a přílohu D (Ekonomická příloha – daňová evidence)
  • právnické osoby kromě výše uvedených formulářů (žádost, příloha PCX a ACX) podávají ještě přílohu DCX (prohlášení k podpoře de mimimis), přílohu MSP (prohlášení o velikosti podniku), přílohu ID (o identifikaci pro PO) a účetní závěrku za poslední dva uzavřené roky (jde o výkazy podnikatele, může být v libovolném formátu, např. .pdf, .xls, ne .jpg apod.)
  • pokud budete chtít doposlat zbývající přílohy později, zvolte v E-Podatelně (opět podání pro neregistrované uživatele) v poli „Věc“ volbu „Doplnění podání č.j.“ a vyplňte přidělené jednací číslo (bude uvedeno v potvrzovacím mailu o přijetí a zaevidování žádosti (viz bod 5))

  5) Vyřízení záruky u ČMZRB

  • po odeslání žádosti a jejích příloh:
   • se Vám na webové stránce zobrazí potvrzení o úspěšném odeslání žádosti (toto potvrzení nelze považovat za potvrzení o přijetí žádosti)
   • Vám bude na uvedenou e-mailovou adresu zasláno potvrzení o přijetí a zaevidování žádosti
   • budete kontaktován obchodním pracovníkem banky
  • pokud budou chybět nějaké podklady, budete vyzván pracovníkem banky k jejich doplněníü
  • pokud bude vše v pořádku a záruka vám bude schválena, budete vyzván k podepsání smlouvy o záruce a převzetí záruční listiny

  6) Podpis úvěrové smlouvy u běžné banky a čerpání úvěru

  • záruční listinu předáte bankéři
  • pokud jste měli úvěr do této fáze pouze předschválený (banka vyplňovala přílohu ACX), podepíšete smlouvu o úvěru
  • můžete začít čerpat úvěr

  7) Proplacení úroků – výplata finančního příspěvku

  • k proplacení úroků nemusíte předkládat žádná potvrzení, vše si vyřídí ČMZRB s vaší bankouü
  • termíny výplaty finančního příspěvku a jeho maximální výše bude specifikována ve smlouvě s ČMZRB k poskytnuté záruce z programu COVID II

  8) Předložení ČMZRB informace o realizaci projektu

  • do roka ode dne, kdy jste podepsali smlouvu o záruce, je zapotřebí předložit ČMZRB informaci o realizaci projektu, jejíž text bude přílohou smlouvy (tj. potvrzení o provozních výdajích uhrazených ze zaručovaného úvěru)

  Zdroj: www.cmzrb.cz

 • 27. března 2020:

  Liberační daňový balíček II

  Ministryně financí Alena Schillerová přišla s další řadou úlev, které by měly poplatníkům pomoci v době boje s koronavirem. Níže uvádíme výčet, který vzešel z liberačního balíčku II (minulý týden jsme Vás informovali o liberačním balíčku I):

  • Prominutí červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob. Červnová záloha (tj. druhá záloha u kvartálních plátců a první záloha v případě pololetních plátců), se nebude vůbec hradit.
  • Plošné prominutí pokuty za pozdě podané daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí či za pozdě uhrazenou daň z nabytí nemovitých věcí nebo zálohu na tuto daň. Prominutí se vztahuje na všechna opožděná daňová přiznání s lhůtou podání v termínu od 31. 3. do 31. 7. 2020. Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí může být bez hrozby sankce podáno nejpozději do 31. 8. 2020. Současně platí, že v těchto případech budou prominuty také úroky z prodlení nebo úroky z posečkání daně z nabytí nemovitých věcí. Fakticky bude tedy všem daňovým poplatníkům automaticky umožněno podat daňové přiznání k dani z nabytí domů, bytů, pozemků, garáží a podobně a uhradit tuto daň až o pět měsíců později.
  • Zavedení institutu Loss carryback (zpětné působení daňové ztráty) u daně z příjmů FO i PO za rok 2020. Bude ji možné zpětně uplatnit v daňovém přiznání za rok 2019 a 2018. Z hlediska hotovosti ale pomůže až příští rok. Zjednodušeně řečeno jde o to, že případnou ztrátu, kterou poplatníci „vyrobí“ za rok 2020 si budou moci zpětně uplatnit ve svých základech daně z let 2019 a 2018, tak že podají dodatečná daňová přiznání za tyto roky. Jestliže tedy za předloňský a loňský rok poplatník zaplatil ze zisků určitou daň a příští rok po zpracování závěrky zjistí, že po započtení ztráty z letošního roku měla být tato daň menší, budou si moci požádat finanční správu o vratku této daně.
  • Pozastavení povinnosti elektronicky evidovat tržby pro subjekty spadající do všech fází EET, a to po dobu stavu nouze a následujících třech měsíců. Žádný poplatník nebude muset po tuto dobu evidovat své tržby a tato povinnost nebude nikterak kontrolována. Na základě tohoto návrhu dochází k pozastavení povinností poplatníků, bez ohledu na to, do které fáze evidence tržeb spadají a to následovně:
   • do dne ukončení nouzového stavu nejsou povinni plnit povinnosti dle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, s výjimkou povinnosti zacházet s autentizačními údaji, certifikátem pro evidenci tržeb a blokem účtenek tak, aby předešli jejich zneužití.
   • v období 3 měsíců ode dne ukončení nouzového stavu nejsou povinni plnit evidenční povinnost a povinnost umístit informační oznámení.

  Zdroj: www.mfcr.cz, www.etrzby.cz

   

  Ošetřovné na děti

  Stát bude vyplácet ošetřovné za celou dobu uzavření škol kvůli koronavirové krizi, a to rodičům dětí do 13 let (posledním dnem, kdy může vzniknout nárok, je předcházející den před 13. narozeninami), kteří s potomky zůstali doma. Rodič dostane 60% redukovaného vyměřovacího základů a to i zpětně. Stejně tak ho dostanou i lidé, kteří z důvodu uzavření zařízení některých sociálních služeb (denní stacionáře apod.) pečují o staršího hendikepovaného, který s nimi žije ve společné domácnosti. Dva pečující se nyní můžou o péči střídat dle potřeby vícekrát a neomezeně. Znamená to, že např. oba rodiče se můžou střídat v tom, kdo bude chodit do práce a kdo zůstane doma s dětmi nebo hendikepovaným.

  Jak postupovat?

  Pro školy/dětská zařízení a zařízení určená pro péči o závislé osoby:

  Zařízení vyplní formulář, který je dostupný na stránkách České správy sociálního zabezpečení: https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/89_628_5.pdf/192f29d1-6677-9d93-59a7-60f8bb4b6e4b. Tento formulář zařízení vyplní a podepíše (v dokumentu část A) a elektronicky (i běžný mailem) zašle pečující osobě. Pracovník těchto zařízení by měl tento tiskopis rodiči vydat v den, kdy o něj požádá.

  Pro rodiče:

  Rodič obdrží od školského zařízení tiskopis, který vyplní a podepíše (v dokumentu část B) a předá nebo elektronicky zašle (fotka, sken formuláře) svému zaměstnavateli.

  Dále je třeba vždy po skončení kalendářního měsíce předat zaměstnavateli tiskopis „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“, viz odkaz na tiskopis: https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/Vykaz_pece.pdf/. V tomto tiskopisu vyplní dny, ve které pečoval o dítě. Vzhledem k tomu, že je nově možné, aby se pečující na ošetřovném střídali, musí být tedy jasné, kdy byli doma s dětmi a kdy chodili do práce. Za tyto dny pak dostane namísto ošetřovného mzdu nebo plat. Tento výkaz předává pečující svému zaměstnavateli a je nutné jej vyplňovat každý měsíc (po dobu trvání opatření uzavřených škol).

  Pro zaměstnavatele:

  Zaměstnavatel po doplnění dalších rozhodných skutečností předává podklady pro rozhodnutí o dávce na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení, která dávku vyplácí.

  Zdroj: https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

  Ošetřovné u OSVČ

  I OSVČ budou mít nárok na ošetřovné v souvislosti s koronavirovou krizí, kdy museli s dítětem nebo hendikepovaným člověkem zůstat doma (podmínky jsou stejné jako u ošetřovného zaměstnanců). Ošetřovné pro OSVČ bude ve výši 424 Kč za den (za měsíc jde o částku 13 144 Kč) a bude možné ho čerpat po celou dobu, co bude platit mimořádné opatření. OSVČ si o tuto dotaci budou žádat každý kalendářní měsíc tak, aby peníze dostaly co nejdříve na svůj účet, který uvedou v žádosti.

  Žádost bude podávána na ministerstvo průmyslu a obchodu (prostřednictvím datové schránky, e-mailem nebo poštou (viz výše u data aktualizace 3. dubna). Žádost vyhodnotí ministerstvo průmyslu a obchodu a rozhodnutí, zda bude či nebude možné tuto dávku vyplatit zašle OSVČ.

  Žadatel o příspěvek:

  • musí být při podání žádosti a po celou dobu čerpání dotace OSVČ na hlavní činnost - prokáže čestným prohlášením
  • musí být zaregistrován jako poplatník daně z příjmů na FÚ - prokáže čestným prohlášením
  • musí být malým a středním podnikatelem - prokáže čestným prohlášením
  • nesmí mít nedoplatky vůči FÚ, ČSSZ či zdravotní pojišťovně - prokáže čestným prohlášením

  Zdroj: www.mpo.cz

  OSVČ a zálohy na sociální a zdravotní pojištění

  OSVČ od března do srpna nebudou muset platit předepsané zálohy na sociální a zdravotní pojištění a v ročním vyúčtování dojde ke snížení celkové výše pojistného o částku odpovídající minimálním zálohám za půl roku. Tato částka se živnostníkům zcela promine.

  Živnostníci nikde nemusí o toto odpuštění platby žádat. Změna platí automaticky od března do srpna a týká se všech - tedy živnostníků s hlavní i vedlejší výdělečnou činností.

  Rozdíly budou zohledněny ve vyúčtování za celý rok 2020:

  • odvody ve výši minimálních záloh - povinné platby za březen až srpen jsou odpuštěny v plné výši
  • odvody vyšší než minimální zálohy - od března do srpna nemusíte platit žádné zálohy. V ročním vyúčtování příští rok zpětně doplatíte za těchto 6 měsíců pouze rozdíl mezi minimální zálohou a skutečnou výší pojistného podle Vašeho zisku za rok 2020.

  U OSVČ, které už za období března 2020 své zálohy zaplatily, budou tyto platby využity nejdříve na jiné splatné závazky a po tom jako předplacená platba na měsíc září.

  Přehled o příjmech a výdajích za rok 2019 mohou OSVČ podat bez sankcí až do začátku srpna, tedy do 3. srpna 2020. Pokud OSVČ zároveň k tomuto datu uhradí i doplatek pojistného, bude mu prominuto penále, které by jinak musel platit za opožděnou platbu.

  Zdroj: www.mpsv.cz, www.mzcr.cz

  Program ANTIVIRUS - program MPSV na ochranu zaměstnanosti

  Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo program, který má chránit pracovní místa. Stát bude prostřednictvím Úřadu práce ČR kompenzovat firmám vyplacené prostředky. Toto opatření pomůže zaměstnavatelům lépe zvládnout současnou situaci a nebudou tak muset sáhnout k propuštění.

  Komu a za jakých podmínek bude kompenzace náležet?

  Zaměstnavatelům, jejichž hospodářská činnost bude ohrožena v důsledku šíření nákazy, bude poskytován příspěvek na plnou či částečnou úhradu náhrad mezd, které budou zaměstnancům náležet z důvodu překážky na straně zaměstnance (nařízení karantény) nebo na straně zaměstnavatele (překážka – uzavření provozovny z důvodu nařízení vlády uzavřít provoz),

   bude-li prokázáno, že překážka v práci vznikla v důsledku nákazy COVID-19.

  Kdo bude příspěvek vyplácet a jak dlouho?

  Příspěvek bude poskytovat Úřad práce ČR, výše a doba poskytování bude závislá na důvodu vzniku překážky v práci, u každého zaměstnance bude nutné odlišit důvod překážky v práci.

  Jaká konkrétní opatření budou realizována a na jaké situace reagují?

  Ministerstvo připravilo několik různých bodů opatření, která se vztahují k jednotlivým situacím, které v této době mohou nastat:

  A: nařízení karantény zaměstnanců

  • zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 60% průměrného redukovaného výdělku
  • příspěvek pro zaměstnavatele v plné výši vyplacené náhrady mzdy

  B: překážky v práci na straně zaměstnavatele z důvodu povinnosti uzavřít provoz na základě krizového opatření

  • zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 100% průměrného výdělku
  • příspěvek pro zaměstnavatele 80% z vyplacené náhrady mzdy

  C: překážky v práci na straně zaměstnavatele z důvodu nařízení karantény či péče o dítě u významné části zaměstnanců (30% všech pracovníků společnosti bude z těchto důvodů mimo práci)

  • zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 100% průměrného výdělku
  • příspěvek pro zaměstnavatele 80% z vyplacené náhrady mzdy

  D: omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti

  • zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 80% průměrného výdělku
  • příspěvek pro zaměstnavatele 50% z vyplacené náhrady mzdy

  E: omezení poptávky po službách výrobcích a jiných produktech firmy

  • zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 60% průměrného výdělku
  • příspěvek pro zaměstnavatele 50% z vyplacené náhrady mzdy

  Kdy má zaměstnavatel žádat o vyplacení náhrad?

  Realizace podpory je nastavena tak, že zaměstnavatel bude žádat o refundaci vyplacených náhrad mezd po skončení vykazovaného období, tj. po skončení kalendářního měsíce, za který bude o příspěvek žádat. Za měsíc březen tedy bude zaměstnavatel podávat žádost na počátku měsíce dubna. Podrobné informace k čerpání podpory včetně žádosti o čerpání podpory budou zveřejněny v průběhu příštího týdne.

  V současné době ale nikdo neví, zda a jak bude tato kompenzace probíhat. Vláda totiž v tichosti změnila stav nouze na stav ohrožení. Tento stav ohrožení se již ale neřídí zákonem č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů, ale podléhá ustanovením v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Dne 26. března vešlo v platnost mimořádné opatření vydané ministerstvem zdravotnictví s odkazem na zákon č. 25/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Odkaz na toto opatření naleznete níže: http://www.mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-vyjimky-z-uzavreni-obchodu_18826_4135_1.html

  Situace je z právního hlediska značně nejasná. Podle právníků se vláda tímto krokem snaží zbavit povinnosti nahradit škody. Podle advokátky Daniely Kovářové (bývalé ministryně spravedlnosti) se stát nemůže vykroutit z odpovědnosti za škody, které vznikly v souvislosti s nouzovým stavem. Podle advokátky se vláda snaží obejít krizový zákon marně, protože škody způsobené s nouzovým stavem jsou nezpochybnitelné a soudci budou v první řadě hodnotit účel omezujících opatření. O který konkrétní zákon se vláda opřela, by mělo být druhořadé. Ona sama je přesvědčena, že soudci nebudou trvat na formalitách a posoudí nouzový stav jako jediné období s mnoha omezeními. K tomuto závěru jí vedou nejen stovky debat se soudci všech stupňů, ale zejména rozhodovací praxe Nejvyššího soudu a Ústavního soudu. Už dřívější verdikty podle advokátky potvrdily, že zodpovědnost státu za krizová rozhodnutí nevyplývá jen z konkrétního zákona, ale z obecných právních předpisů, jako je občanský zákoník.

  Více na https://www.seznamzpravy.cz/clanek/stat-za-skody-zaplati-na-konkretnim-zakonu-nezalezi-rika-exministryne-95849

  Obdobný názor zastává i Mgr. Jan Tomaier a Mgr. Václav Vích z Tomaier Legal advokátní kancelář s.r.o. Podle jejich názoru tato mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví s odkazem a zákon o ochraně zdraví k omezení možnosti náhrady škody dle Krizového zákona nevedou. Podle ustanovení § 2 písm. c) ve spojení s ustanovením § 9 odst. 1 Krizového zákona se za krizová opatření dle tohoto zákona považují veškerá organizační či technická opatření určená k řešení krizové situace, případně k odstranění jejích následků. Krizovou situací se podle ustanovení § 2 písm. b) Krizového zákona rozumí mimořádná událost podle zákona o integrovaném záchranném systému, narušení kritické infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při nichž je vyhlášen nouzový stav. Vzhledem ke skutečnosti, že opatření MZČR byla vydána v příčinné souvislosti s řešením situace ohledně šíření COVID-19, při níž byl vyhlášen Nouzový stav podle Bezpečnostního zákona, jedná se i v případě opatření MZČR o krizové opatření ve smyslu Krizového zákona [k jehož vydání je MZČR zmocněno také podle § 9 odst. 4 písm. b) Krizového zákona], a to bez ohledu na to, že MZČR při vydání tohoto opatření postupovalo dle Zákona o ochraně zdraví. Náhrada škody podle Krizového zákona by tak měla všem dotčeným subjektům náležet i v souvislosti s omezeními vyplývajícími z nových opatření MZČR vydaných podle Zákona o ochraně zdraví. O to více se tyto závěry uplatní, když Vláda svým usnesením č. 279, vyhlášeným ve sbírce zákonů pod číslem 126/2020, vzala mimořádná opatření MZČR na vědomí, čímž je dle našeho názoru legitimizovala ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. b) Krizového zákona.

  Více na https://www.epravo.cz/top/clanky/chce-se-nase-vlada-vyhnout-hrazeni-nahrady-skody-v-dusledku-krizovych-opatreni-narizovanych-behem-nouzoveho-stavu-110896.html

  V souvislosti s bodem E jsme Vás již informovali v posledním dopise v souvislosti s oznámením zaměstnancům, že z důvodu částečné nezaměstnanosti budou doma minimálně za 60% průměrného výdělku. Pokud nejsou v organizaci zřízeny odbory, které by stanovili procentuální výši výdělku zaměstnanců, je nutné toto stanovit vnitřním předpisem. V přiložených souborech níže naleznete vzor tohoto vnitřního předpisu zpracovaný naší kanceláří.

  Dále uvádíme k tomuto ještě komentář k §208 a §209 Zákoníku práce a podotýkáme, že se tato záležitost již nemusí řešit přes ÚP:

  Ustanovení § 209 odst. 3 ZP ve znění do 31. 12. 2011 neumožňovalo, aby zaměstnavatel, u kterého nepůsobí odborová organizace, upravil částečnou nezaměstnanost ve svém vnitřním předpisu. Zaměstnavatel, u kterého nepůsobila odborová organizace, měl v těchto případech pouze právo podat návrh úřadu práce, aby tento úřad rozhodl na základě podkladů zaměstnavatele o tom, zda jsou dány důvody pro poskytování náhrady mzdy v nižší částce než je 100 % průměrného výdělku. Jestliže úřad práce o existenci důvodů částečné nezaměstnanosti rozhodl, příslušela zaměstnanci náhrada mzdy ve výši 60 % průměrného výdělku, a to po dobu, kterou úřad práce v rozhodnutí určil. Doba však mohla být určena nejdéle na dobu 1 roku. Způsob rozhodování o částečné nezaměstnanosti u zaměstnavatele, u kterého nepůsobila odborová organizace, byl značně těžkopádný a zdlouhavý a navíc nebyl zcela v souladu s Nálezem Ústavního soudu č. 116/2008 Sb., protože ten ve svých závěrech postavil na roveň kolektivní smlouvě i vnitřní předpis vydávaný zaměstnavatelem. Zaměstnavatel, u kterého nepůsobila odborová organizace, byl oproti zaměstnavateli, u kterého odborová organizace působila, znevýhodněn, a to mohlo mít důsledky i pro jeho konkurenceschopnost v důsledku právního řešení částečné nezaměstnanosti.

  Novelizace zákoníku práce provedená zákona č. 365/2011 Sb. proto zrušila § 209 odst. 2 a zaměstnavatel, u kterého odborová organizace nepůsobí, má od 1. 1. 2012 možnost o částečné nezaměstnanosti rozhodovat sám tím, že ji stanoví vnitřním předpisem. Podmínkou formálního rozhodnutí zaměstnavatele o částečné nezaměstnanosti je však vydání vnitřního předpisu podle § 305 ZP, nepostačí pouhé rozhodnutí zaměstnavatele. Úpravou platnou od 1. 1. 2012 se tak řešení částečné nezaměstnanosti zaměstnavatelů bez ohledu na to, zda u něj působí či nepůsobí odborová organizace, sjednocují.

  Zaměstnavatel může ve vnitřním předpisu vyhlásit existenci překážky v práci z důvodu částečné nezaměstnanosti a musí přitom stanovit výši poskytovaného průměrného výdělku, kterou bude zaměstnancům poskytovat za dobu, kdy jim práci přidělovat nebude. Minimální výše náhrady mzdy činí 60 % průměrného výdělku. Maximální výše náhrady mzdy není zákonnou úpravou omezena, zpravidla však bude nižší než 100 % průměrného výdělku, protože pokud by chtěl zaměstnavatel poskytovat náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku, nemusí žádný vnitřní předpis vydávat, neboť se použije obecné ustanovení § 208 ZP o překážce v práci na straně zaměstnavatele, při jejíž existenci zaměstnanci přísluší náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku.

  Zdroj: www.mpsv.cz

  Komunikace přes datové zprávy

  Po dobu nouzového stavu je umožněno bezplatného využití Poštovní datové zprávy pro posílání důležité korespondence mezi uživateli datových schránek.

  Postup pro povolení Poštovních datových zpráv:

  • klikněte na Nastavení datové schránky (symbol ozubeného kolečka vpravo nahoře)
  • rozbalte nabídku Informace o schránce
  • Klikněte na Kredit a doplňkové služby
  • Změňte nastavení na příjem a odesílání Poštovních datových zpráv (označí se zeleným symbolem)
 • 20. března 2020:

  Překážka v práci ze strany zaměstnavatele - oznámení zaměstnanci

  V pondělí jsme Vás informovali o různých právech zaměstnanců v souvislosti s koronavirem. Jednou z možností je překážka v práci ze strany zaměstnavatele. Zaměstnavatel je povinen zaměstnanci oznámit, že z důvodu překážky na jeho straně zaměstnanec zůstává doma a v této souvislosti má nárok pouze na 60% průměrného výdělku.

  Níže uvádíme vzorový text tohoto oznámení:

  Oznámení zaměstnancům o aplikaci částečné nezaměstnanosti podle § 209 ZP

  Zaměstnavatel ………………………………………… (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený ………………………………………

  Zaměstnavatel oznamuje, že nemůže v období od………. do………….. zaměstnancům přidělovat práci v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby z důvodu dočasného omezení odbytu jeho výrobku (nebo omezení poptávky po jím poskytovaných službách – je nutné podrobněji vzhledem ke konkrétním důvodům uvést). Po tuto dobu se jedná o překážku v práci na straně zaměstnavatele podle § 209 odst. 1 ZP z důvodu částečné nezaměstnanosti.

  Po dobu překážky v práci na straně zaměstnavatele z důvodu částečné nezaměstnanosti přísluší zaměstnanci náhrada mzdy ve výši ……. % průměrného výdělku (nejméně 60 % průměrného výdělku). Náhrada mzdy je splatná měsíčně po uplynutí kalendářního měsíce, v němž k překážce v práci došlo ve výplatním termínu, který je u zaměstnavatele určen k výplatě mzdy.

  Výše náhrady mzdy po dobu částečné nezaměstnanosti podle § 209 odst. 1 ZP je upravena dohodou mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací ze dne ……………… (nebo nepůsobí-li odborová organizace ve vnitřním předpisu ze dne…….).

  Vnitřní předpis je uložen k nahlédnutí v písemné formě (uvést místo) a v elektronické podobě je přístupný na intranetu zaměstnavatele v sekci vnitřní předpisy.

  Vedoucí zaměstnanci jsou povinni s tímto oznámením seznámit podřízené zaměstnance nejpozději do 5 dnů od jeho přijetí.

  Oznámení je uloženo k nahlédnutí v písemné formě (uvést místo) a v elektronické podobě je přístupné na intranetu zaměstnavatele v sekci rozhodnutí zaměstnavatele.

  V ..................... dne ...................

   

   

  .........................................

  razítko zaměstnavatele a podpis

  jeho oprávněného zaměstnance

   

  Náhrady ze strany státu pro zaměstnavatele

  Zaměstnavatelům, jejichž hospodářská činnost bude ohrožena v důsledku šíření nákazy, bude poskytován příspěvek na plnou či částečnou úhradu náhrad mezd, které budou zaměstnancům náležet z důvodu překážky na straně zaměstnance (nařízení karantény) nebo na straně zaměstnavatele (překážka – uzavření provozovny z důvodu nařízení vlády uzavřít provoz), bude-li prokázáno, že překážka v práci vznikla v důsledku nákazy COVID-19.

  Příspěvek bude poskytovat Úřad práce ČR, výše a doba poskytování bude závislá na důvodu vzniku překážky v práci, u každého zaměstnance bude nutné odlišit důvod překážky v práci.

  Bezprostředně dojde k aktivaci následujících opatření:
  Režim A - Nařízení karantény zaměstnancům
  Náhrada mzdy nebo platu bude zaměstnancům vyplácena ve výši 60 % průměrného vyměřovacího základu. Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek v plné výši vyplacené náhrady mzdy.

  Režim B - Nemožnost přidělovat práci zaměstnancům z důvodu mimořádných krizových opatření vlády.
  Z
  aměstnavateli je na základě usnesení vlády o přijetí krizových opatření v souvislosti s výskytem nákazy COVID-19 nařízeno uzavření provozu. Náhrada mzdy nebo platu vyplácena zaměstnanci ve výši 100 %. Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek ve výši 80 % vyplacené mzdy.

  Zdroj: www.mpsv.cz

  Ošetřovné

  Dne 19. března 2020 schválila vláda úpravu týkající se ošetřovného. Ošetřovné pro zaměstnance bude propláceno i po zákonem stanovených 9 dnech. A to po celou dobu, kdy budou uzavřené školy i jiná dětská zařízení. Nárok na něj budou mít po dobu mimořádných opatření také rodiče s dětmi do 13 let. Změny ještě musí projít Parlamentem v režimu legislativní nouze. Po schválení bude ošetřovné vypláceno i zpětně.
  Jde o samostatný zákon, který slouží jako dočasné opatření reagující na situaci ohledně koronaviru. Po skončení této mimořádné situace budou opět platit původní pravidla pro nárok na ošetřovné.
  V případě živnostníků (OSVČ) bude výpadek jejich příjmů z důvodu péče o děti sanovat dle dohody vlády program Ministerstva průmyslu a obchodu. Pro osoby samostatně výdělečně činné, které v současnosti zůstaly doma kvůli zajištění péče o děti, vláda schválila finanční příspěvek. Stát vyplatí 424 korun za den, tedy necelých 14 000 korun za měsíc, všem živnostníkům, kteří pečují o děti 6 až 13 let za podmínky, že ošetřovné již nečerpá druhý člen rodiny.

  Zdroj: www.mpsv.cz, www.vlada.cz

   

  Pracovněprávní desatero boje s koronavirem

  Ministerstvo práce a sociálních věcí na svém webu zveřejnilo přehlednou tabulku různých situací, které v současnosti mohou nastat. Níže přikládáme odkaz na tuto tabulku. Dporučujeme si jí projít.

  https://www.mpsv.cz/documents/20142/1443715/Desatero_tabulka.pdf/b415b933-f717-6936-df03-0fccd8ee6c16

  Úvěry pro podnikatele zasažené koronavirem

  Ve středu 18. března bylo na tiskové konferenci vlády ČR oznámena podpora podnikatelů a firem formou bezúročných zápůjček. Celková výše podpory, kterou vláda pro tyto potřeby uvolní, bude dosahovat hodnoty 1 bilion Kč. Tato podpora bude součástí novely zákona o státním rozpočtu, kterou bude premiér předkládat sněmovně v úterý 24. března. V důsledku koronavirové pandemie dojde k navýšení schodku o desítky miliard.
  V souvislosti s přímou podporou (odpouštění určitých odvodů, případně injekce do likvidity firem, kurzarbeit) bude uvolněno 100 miliard Kč a na záruky 900 miliard Kč.

  Českomoravská rozvojová a záruční banka a.s. začala dne 16. března přijímat žádosti o úvěry ve výši 500 tisíc - 15 milionů Kč.
  DNE 20. BŘEZNA BYL PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ POZASTAVEN, PROTOŽE PENÍZE, KTERÉ BYLY AKTUÁLNĚ PRO TYTO ÚČELY VYHRAZENY BYLY PŘIJATÝMI ŽÁDOSTMI VYČERPÁNY. VLÁDA JIŽ VČERA, TEDY 19. BŘEZNA, ROZHODLA O DALŠÍM FINANČNÍM POSÍLENÍ ÚVĚROVÉHO PROGRAMU COVID KVŮLI VELKÉMU ZÁJMU PODNIKATELŮ A TO VYPSÁNÍM DALŠÍHO ÚVĚROVÉHO PROGRAMU COVID2, KTERÝ UMOŽNÍ NAVÝŠIT PODPORU Z PŮVODNÍCH 600 MILIONŮ AŽ NA 10 MILIARD KORUN. JE PRAVDĚPODOBNÉ, ŽE PO SCHVÁLENÍ NOVELY ZÁKONA O STÁTNÍM ROZPOČTU BUDE TATO PODPORA OPĚT NAVYŠOVÁNA.

  Bezúročné úvěry za pět miliard korun bude administrovat přímo Českomoravská záruční a rozvojová banka, dalších pět miliard bude použito formou záruky pro úvěry u komerčních bank, jež budou podnikatelům poskytnuty za v podstatě totožných podmínek, protože Českomoravská záruční a rozvojová banka kromě poskytnutí jejich záruky bude zároveň dotovat i jejich úrokovou sazbu.
  Bližší informace včetně nejčastějších dotazů jsou zveřejněny na stránkách: https://www.cmzrb.cz/podnikatele/uvery/uver-covid/

 • 16. března 2020:

  OČR, karanténa nebo home office - na co mají zaměstnanci právo?

  Aktuální epidemiologická situace přivádí veliký počet lidí do složité situace. Zvláštně se to týká rodin, které musí znenadání řešit péči o děti - nabízí se několik možností řešení.

  Komu vzniká nárok na ošetřovné (OČR)?
  V souvislosti s uzavřením škol, jejichž výuka je přerušena celoplošně už celý týden, rodiče i jejich zaměstnavatelé řeší, co mohou dělat, pokud musí s dětmi zůstat doma a co bude následovat po vypršení 9 dnů ošetřovného.

  Základem pro výpočet je denní vyměřovací základ, nebo-li průměrný denní příjem za rozhodné období, tedy za posledních 12 kalendářních měsíců před měsícem, ve kterém vznikla tato potřebná péče. Vyměřovací základ je na základě zákona o nemocenském pojištění dále redukován prostřednictvím tří redukčních hranic. Výše ošetřovného činí 60 % z této částky.
  Ošetřovné lze čerpat maximálně 9 dní pro dítě do 10 let, u samoživitelů je to 16 dní pro dítě mladší 16 let.
  V pondělí 16. 3. 2020 plánuje Ministerstvo práce a sociálních věcí na jednání vlády představit návrh zákona, aby se doba ošetřovného prodloužila na dobu, po kterou budou školy uzavřeny. Zákon by měl být schvalován ve stavu legislativní nouze. Ošetřovné by se mělo rozšířit na děti až do 15 let věku a čerpat by jej mohli i OSVČ.

  Na co má zaměstnanec nárok při karanténě?
  Jestliže je vám tedy nařízena karanténa, jedná se o osobní překážku na straně zaměstnance. Zaměstnanec má v takové situaci nárok na náhradu mzdy nebo platu ve výši 60 procent průměrného výdělku, a to po dobu prvních 14 kalendářních dnů trvání karantény, pokud by karanténa nebo nemoc zaměstnance trvala déle, od 15. kalendářního dne má nárok na vyplácení nemocenského pojištění Českou správou sociálního zabezpečení.

  Překážky ze strany zaměstnavatele
  Pokud je to možné, zaměstnanec může pracovat z domova nebo si vzít dovolenou. Při práci z domova, tzv. home office zaměstnanci náleží mzda či plat v plné výši. Home office může zaměstnanec vykonávat i při karanténě, pokud se cítí dobře a zaměstnavatel mu to umožní.  
  V některých případech s ohledem na charakter práce, tak výkon práce z domova u zaměstnance není možný, nebo zaměstnanec s prací z domova nesouhlasí. Jestliže zaměstnanci nebyla nařízena karanténa ani není v dočasné pracovní neschopnosti, jedná se o tzv. překážku v práci na straně zaměstnavatele. Zaměstnanci tak náleží náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku. Pokud ale zaměstnavateli klesnou tržby a poptávka po jeho výrobcích či službách, pracovní právo dává možnost zaměstnavateli uplatnit vůči svým zaměstnancům režim tzv. částečné nezaměstnanosti. Zaměstnancům pak náleží minimálně 60 % průměrného výdělku.
  V případě překážky ze strany zaměstnavatele je nutné toto zaměstnanci oznámit a nechat si toto oznámení zaměstnancem podepsat. Zároveň je třeba mít toto ošetřeno ve vnitřním předpise.

  Dovolená nařízená zaměstnavatelem
  Zaměstnavatelé také mohou lidem nařídit čerpání dovolené. Při splnění všech podmínek může zaměstnavatel svým zaměstnancům nařídit i celou dovolenou. Určenou dobu čerpání dovolené je ale zaměstnavatel povinen podle Zákoníku práce oznámit zaměstnanci písemně a nejméně 14 dnů předem. V opačném případě nemusí zaměstnanec na nařízenou dovolenou přistoupit. 

  Zdroj: Zuzana Klímová, garantka rekvalifikačního kurzu Online marketing (www.orangeacademy.cz)

  Vláda schválila liberační daňový balíček

  Vláda schválila balíček opatření v oblasti daní, které reagují na aktuální situaci a představují jedno z palety přijímaných opatření, která pomohou ekonomickým subjektům překlenout nouzový stav. Přesné technické parametry liberačního balíčku budou v pondělí 16. března zveřejněny ve Finančním zpravodaji a na webu Finanční správy.

  Pro lepší orientaci bude na webu Finanční správy zveřejněn návod pro poplatníky, který co nejsrozumitelněji stanoví, jak mohou postupovat. K individuálnímu informování veřejnosti budou od úterý 17. března vyčleněny kapacity dosavadní infolinky pro metodické dotazy k EET, tel. 225 092 392, v provozu pondělí-pátek 9-17 hod.

  Základní opatření, které budou v pondělí vydanými pokyny realizovány:

  • Plošné prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob a právnických osob a úroku z prodlení, a to nejdéle do 1. července 2020. Fakticky bude tedy všem daňovým poplatníkům (fyzickým osobám i podnikatelům) automaticky umožněno podat daňové přiznání k dani z příjmu a uhradit tuto daň bez jakékoliv sankce nejdéle o 3 měsíce později, a to bez nutnosti prokazovat důvody související s koronavirem. 
  • Prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně ve všech případech, kdy daňový subjekt individuálně požádá o prominutí úroku z prodlení nebo o posečkání či splátkování daně a prokáže důvody jakkoliv související s koronavirem. Typicky se může jednat o onemocnění či karanténu účetní nebo dalších klíčových zaměstnanců, jejichž absence znemožnila plnění daňové povinnosti. Toto opatření dopadne na všechny daně spravované orgány podřízenými Ministerstvu financí a na všechny daňové subjekty (fyzické osoby i podnikatele).
  • Plošné prominutí pokut za opožděné podání kontrolního hlášení ve výši 1 000 Kč, které vznikly mezi 1. březnem a 31. červencem 2020.
  • Ze strany Generálního finančního ředitelství bude vydán pokyn tak, aby bylo možné individuálně prominout pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to pro období od 1. března do 31. července, pokud bude prokázána spojitost s koronavirem.
  • Plošné prominutí správního poplatku za podání žádosti o posečkání nebo splátkování daně, žádosti o prominutí úroku z prodlení, resp. z posečkané částky, a žádosti o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to pro žádosti podané do 31. července..
  • Ze zákona není možné odložit start třetí a čtvrté vlny elektronické evidence tržeb účinné od 1. května. Finanční a Celní správa ale bude při kontrolní činnosti od 1. května po dobu 3 měsíců postupovat s maximální tolerancí a plnit pouze poradní funkci. Fakticky se tak podnikatelé jakkoliv dotčení koronavirem nemusí po tuto dobu obávat sankcí, pokud se nebyli schopni připravit včas na vznik evidenční povinnosti.

  Zdroj: www.mfcr.cz